RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik saziva 1. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d.Trebinje
Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik

Broj: 6587/20.
Datum: 20.03.2020. godine

Na osnovu člana 34. stav 3, člana 36. i člana 44. stav 1. tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d.Trebinje-Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik (u daljem tekstu: Preduzeće), člana 9. stav 2. tačka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Preduzeća i člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Preduzeća a shodno Odluci Nadzornog odbora Preduzeća broj: 6586/2020 od 20.03.2020. godine, Nadzorni odbor Preduzeća na svojoj 11. (telefonskoj) sjednici održanoj dana 23.03.2020. godine utvrđuje sledeći:


S A Z I V
za 1. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Preduzeća koja će se održati dana 14.04.2020. godine
(utorak) u 12,00 časova

Prva vanredna sjednica Skupštine akcionara Preduzeća održaće se dana, 14.04.2020. godine (utorak) u Ugljeviku, sala Upravne zgrade Preduzeća sa početkom u 12,00 časova.
Za 1. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara predložen je sledeći:

D n e v n i r e d:

1. Izbor i imenovanje predsjednika skuštine - imenuje ga skupština;

2. Izbor radnih tijela:
- komisije za glasanje - imenuje je Predsjednik skupštine;
- zapisničara - imenuje ga Predsjednik skupštine;
- dva ovjerivača zapisnika - imenuje ih Predsjednik skupštine;

3. Izvještaj Komisije za glasanje;

4. Razmatranje Zapisnika OPU 08/2019 u vezi sa Skupštinom akcionara od 24.12.2019. godine i Zapisnika OPU 38/2019 sa sjednice Skupštine akcionara od 31.12.2019. godine;

5. Razmatranje Izvještaja broj: 2983/20 od 07.02.2020. godine o realizaciji odluka i zaključaka donijetih na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara Preduzeća održanoj 31.12.2019. godine;

6. Razmatranje Izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Zavisnog preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik za period 01.01. - 31.12.2018. godine, Odgovora na primjedbe date na Nacrt izvještaja o finansijskoj reviziji i Akcionog plana za otklanjanje utvrđenih kvalifikacija po Izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske;

7. Razmatranje nekonsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2020. godinu;

8. Razmatranje konsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2020. godinu;

9. Razmatranje nekonsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2020 - 2022. godinu;

10. Razmatranje konsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2020 - 2022. godinu;

11. Upoznavanje sa Informacijom broj: 5192/20 od 05.03.2020. godine o stanju po pitanju zahtjeva/tužbi Elektrogospodarstva Slovenije razvoj in inžinjering d.o.o. Maribor;

12. Tekuća pitanja.

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. na dan 04.04.2020. godine.
Pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćnicima.

Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa i sadržati: podatke o vlastodavcu (vlasniku akcija) i punomoćniku; podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć; granice ovlaštenja i vrijemenu trajanja punomoći.

Ukoliko akcionar glasa pisanim putem, pisana izjava o glasanju mora biti ovjerena kod nadležnog organa.

Poziv za sjednicu Skupštine akcionara, sa svim materijalima za održavanje Skupštine akcionara, će biti objavljen na internet stranici Preduzeća www.riteugljevik.com, internet portalu Banjalučke berze, a uz navedeno Poziv za sjednicu Skupštine akcionara će biti objavljen u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine" kao i na oglasnim tablama Preduzeća odmah nakon donošenja ove odluke.
Uvid u materijale za održavanje Skupštine akcionara se može izvršiti svakog radnog dana od dana objavljivanja ove Odluke do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7-15 00 časova, u Organizaciono-pravnom sektoru-Pravna služba Preduzeća, kancelarija 105.

Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, da uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
U slučaju da se zakazana Skupština akcionara ne održi dana 14.04.2020. godine, ponovljena Skupština akcionara održaće se dana 21.04.2020. godine, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom i u isto vrijeme.
Član 2.
Ovaj Saziv stupa na snagu danom utvđivanja.


PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Mr Borislav Grubač, dipl. pravnik

 


Prilog:Prečice: RTEU