Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad saziva 29. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 75/04 i 78/11 ), člana 268. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), a u skladu sa članom 44. tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, broj: SA-16-03/12 od 29.06.2012. godine, broj: SA-11-05/13 od 15.02.2013. godine, broj: SA-18-08/14 od 13.06.2014. godine, broj: SA-27-15/18 od 21.01.2019. godine i broj: SA-07-13/19 od 18.02.2019. godine, Nadzorni odbor Društva je na četvrtoj sjednici održanoj telefonskim putem dana 23.03.2020. godine, donio Odluku o utvrđivanju dnevnog reda i sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva, broj: NO-04-08/20 , te u skladu sa navedenim

S A Z I V A
XXIX vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad

Saziva se XXIX vanredna sjednica Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 10.04.2020. godine, sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, Kompleks Andrićgrad bb, Višegrad.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I R E D :

1. Izbor radnih tijela:
- predsjednika Skupštine akcionara;
- komisije za brojanje glasova;
- zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;

2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za brojanje glasova;

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXVIII vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, održane dana 10.01.2020. godine;

4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2020. godinu;

5. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog plana poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad i HE „Bistrica" d.o.o. Foča za 2020. godinu;

6. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za period 2020. - 2022. godina;

7. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog plana poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad i HE „Bistrica" d.o.o. Foča za period 2020. - 2022. godina;

8. Upoznavanje sa Izvještajem Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Zavisnog preduzeća „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za period 01.01. - 31.12.2018. godine;

9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka po revizorskom izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za period 01.01. - 31.12.2018. godine i

10. Razmatranje zaključka i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za rad članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad i

11. Informacija o realizaciji aktivnosti na izgradnji HE Bistrica.


U slučaju da se zakazana sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 10.04.2020. godine, ponovljeno zasjedanje održaće se dana 21.04.2020. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara Preduzeća, tj. na dan 31.03.2020. godine.
Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine imaju svi akcionari lično ili preko jednog punomoćnika u skladu sa Zakonom i Statutom Preduzeća.
Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno, ponovljenom zasjedanju Skupštine mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.
Punomoćnici akcionara pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruju u skladu sa odredbama članova 278. i 278 a. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19). Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjeren od strane suda.
Pozivaju se svi akcionari: fizička i pravna lica da, lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanja pisanim putem, uzmu učešće u radu zasjedanja Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad.
Odsutni akcionar može glasati i pisanim putem (preporučena pismena pošiljka, telefaks ili korištenjem drugih tehničkih sredstava), a njegov glas se uzima u obzir u odlučivanju ako stigne do početka zasjedanja Skupštine, na adresu Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, Kompleks Andrićgrad bb, ili na telefaks broj +387 58 635 202.
Pisane izjave prispjele putem telefaksa (drugih tehničkih sredstava), koje u roku tri dana ne budu potvrđene dostavom originalne izjave, neće biti uzete u obzir prilikom utvrđivanja broja glasova.
Ovaj Saziv je objavljen na internet stranici Banjalučke berze, u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine", na internet stranici Preduzeća, kao i na oglasnoj tabli Preduzeća, u skladu sa Zakonom i Statutom određenim rokovima. Prijedlozi odluka koje se nalaze na Dnevnom redu zakazane Skupštine biće naznačeni u navedenim dnevnim listovima, dostupni na internet stranici Banjalučke berze, internet stranici i oglasnim tablama Preduzeća. Uvid u prijedloge akata i materijale koji se nalaze na dnevnom redu zakazane Skupštine akcionara može se izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 08.00 do14.00 časova u poslovnoj prostoriji Upravne zgrade - u Službi za pravne poslove.
Preduzeće obezbjeđuje kopije akata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, osnivačkim aktom Preduzeća, zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti i drugim zakonom, svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Preduzeća u redovno radno vrijeme.
Poziv akcionarima pravnim licima dostavlja se i posredstvom pošte sa materijalima.

 

Predsjednica Nadzornog odbora,
Maja Antić, dipl. inž. el.

 

 
Prečice: HEDR