Elektrodistribucija a.d. Pale saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Mješoviti holding „ERS" ­ MP a.d. Trebinje ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale

Broj: NO­803­1 /20
Datum,16.03.2020. godine

Na osnovu člana 44. tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga „ERS"­ MP a.d. Trebinje ­ ZP ''Elektrodistribucija'' a.d. Pale, Nadzorni odbor ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale

S A Z I V A
vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješovitog holdinga „ERS ­ MP a.d. Trebinje ­
ZP ''Elektrodistribucija" a.d. Pale

Vanredna sjednica Skupštine akcionara Mješovitog holdinga „ERS" ­ MP a.d. Trebinje ­ ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale održaće se dana 10.04.2020. godine (petak) sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Preduzeća u Palama, ul. Nikole Tesle br. 12.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

1. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara i ovjerača Zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa godišnje sjednice Skupštine akcionara Mješovitog holdinga „ERS" ­ MP a.d. Trebinje ­ ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale održane dana 09.12.2019.godine;
3. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Mješovitog holdinga „ERS"­ MP a.d. Trebinje ­ ZP "Elektrodistribucija" a.d Pale za 2020. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Mješovitog holdinga „ERS"­ MP a.d. Trebinje ­ ZP "Elektrodistribucija" a.d Pale za period 2020.­ 2022. godina.

U slučaju da se vanredna Skupština akcionara ne održi dana 10.04.2020. godine ponovljena vanredna sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 17.04.2020. godine na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno
glasanjem pismenim putem, uzmu učešća u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 31.03.2020. godine.

Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa. Ukoliko akcionar glasa pismenim putem, pismena izjava o glasanju takođe mora biti ovjerena kod nadležnog organa.
Uvid u materijal koji će se razmatrati na ovoj sjednici Skupštine akcionara može se izvršiti svakog radnog dana od dana objavljivanja ovog poziva u prostorijama Preduzeća u terminu od 8­16 časova.


v.d. Predsjednik Nadzornog odbora
Slavo Krajišnik, dipl. maš. inž
Prečice: EDPL