Tehnogas - Kakmuž a.d. Petrovo saziva 25. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 32. i 33. Statuta Fabrike za proizvodnju i promet tehničkih gasova „TehnogasKakmuž"
a.d. Petrovo, kao i člana 22. Poslovnika o radu Skupštine društva, Predsjednik Upravnog odbora,

S A Z I V A

DVADESET PETU redovnu sjednicu Skupštine akcionara „TehnogasKakmuž"
a.d. Petrovo koja će se održati dana
28.04.2020. godine u prostorijama TGT a.d. Trn, Ul .Nikole Pašića 28, sa početkom u 9,00 časova.

 

Za sjednicu Skupštine se predlaže sledeći:
D n e v n i r e d
1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine i zapisničara.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodnog zasijedanja Skupštine.
3. Usvajanje revidiranog Završnog računa, sa izvještajem revizora.
4. Usvajanje Izvještaja o poslovanju društva za period 01.01.2019. do 31.12.2019.godine.
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka
6. Izbor revizora za 2020.godinu .

Skupštinu čine i u njoj pravo učešća i pravo glasa imaju akcionari registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 18.04.2020.godine, a Društvo će pribaviti od Centralnog registra hartija od vrijednosti RS izvještaj koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i norminalnoj vrijednosti akcija na dan 18.04.2020. godine.
Od dana objavljivanja ovog obavještenja o sazivanju Skupštine akcionara Društva, prijedlozi odluka za svaku tačku dnevnog reda o kojoj Skupština odlučuje i drugi dokumenti za Skupštinu biće dostupni svim akcionarima u sjedištu Društva u Kakmužu Petrovo, na adresi Lugovi b.b. svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 časova.
Napomena:
Lica koja će zastupati fondove ili pojedine akcionare dužni su sa sobom donijeti ovlaštenje ovjereno od strane
nadležnog organa.

 

Upravni odbor
Prečice: TGKA