JP vodovod a.d. Gacko saziva 8. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

JAVNO PREDUZEĆE ''VODOVOD''AKCIONARSKO DRUŠTVO
GACKO
Broj: N.O. 157 /20
Datum: 16. 3. 2020. godine


Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima (Sl. glasnik R.S.,broj 75/04,78/11), Nadzorni odbor JP''Vodovod ''A.D. Gacko,


S A Z I V A  8. (osmu ) vanrednu sjednicu
Skupštine akcionara JP ''VODOVODA'' A.D. GACKO


Osma (8) vanredna sjednica Skupštine akcionara , održaće se dana 06. 4. 2020. godine u
10 časova (ponedjeljak), u Upravi preduzeća , Ul. Solunskih dobrovoljaca br.1. Gacko.

D N E V N I R E D
1. Usvajanje zapisnika sa sedme ( 7 ) vanredne sjednice Skupštine akcionara J.P.''Vodovod'' a.d. Gacko ,
2. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika skupštine akcionara J.P. ''Vodovod'' a.d. Gacko.
3. Donošenje odluke o izboru i imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika skupštine akcionara J.P.'' Vodovod'' a.d. Gacko ,
4. Donošenje odluke o razrješenju privremenog Nadzornog odbora J.P. ''Vodovod'' a.d. Gacko.
5. Donošenje odluke o izboru i imenovanju Nadzornog odbora J.P. ''Vodovod'' a.d. Gacko.

U slučaju da vanredna sjednica Skupštine akconara ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će biti održana 14 . 4. 2020. godine u 10 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijal se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 08 do 14 časova u Pravnoj službi uprava
preuzeća u Ul. Solunskih dobrovoljaca br: 1, u Gacku. Pozivaju se predstavnici : OPŠTINE GACKO ,FONDA ZA RESTITUCIJU,PENZIONOG REZERVNOG FONDA R.S. I AKCIONARI da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara.
Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlaštenog lica u preduzeću.
Ovo pravo učestvovanja i pravo glasa na Skupštini akcionara ste ostvarili na osnovu izvještaja Centralnog registra na dan 27. 3. 2020. godine , a u skladu sa članom 26. Izmjena i dopuna Zakona o privrednim društvima (Sl.gl. R.S. 127/08, 100/11).

PREDSJEDNIK
Privremenog NADZORNOG ODBORA
Aćimović Luka -dipl. ekonomista

 
Prečice: VDVG