Drina osiguranje a.d. Milići saziva 1. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Drina osiguranje a.d. Milići

„ DRINA OSIGURANjE " AD MILIĆI
Broj: UO- 27/2020
Dana, 10.03.2020.godine


Na osnovu člana 304., a u vezi člana 272. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 49. Statuta Akcionarskog društva za osiguranje „ Drina osiguranje " Milići, Upravni odbor „ Drina osiguranje" AD na sjednici održanoj dana 10.03.2020. godine d o n o s i:

O D L U K U
o sazivanju prve vanredne sjednice
Skupštine akcionara Društva u 2020.godini

Saziva se prva vanredna sjednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za osiguranje „ Drina osiguranje " Milići u 2020. godini, koja će se održati dana 14.04.2020. godine (utorak) sa početkom u 13,00 časova, u prostorijama sjedišta Društva u Milićima, Ulica 9. Januar boj 4. i utvrđuje se sledeći

DNEVNI RED:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine,

2. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,

3. Izbor tri člana komisije za za glasanje,

4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodno održane sjednice Skupštine akcionara,

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala,

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju osme emisije hartija od vrijednosti po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital (privatna emisija - emisija bez obaveze izrade i objavljivanja prospekta,

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta,

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Osnivačkog akta,

9. Tekuća pitanja.

U slučaju da se sjednica akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 24.04.2020. godine na istom mjestu sa početkom u 13:00 časova, sa istim dnevnim redom.

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruju akcionari koji na dan 05.04.2020.godine budu upisani u listu akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti (deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara).

Uvid u materijal za ovu sjednicu akcionari mogu izvršiti u sjedištu „ Drina osiguranja " AD Milići, ul. Ulica 9. Januar broj 4., Sektor za pravne poslove, svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova, a materijal za sjednicu svakom akcionaru koji to zahtijeva obezbjeđuje Društvo.

Dostavljeno:
- Akcionarima
- Banjalučkoj berzi
- Agenciji za osiguranje RS
- a/a

Predsjednik
Upravnog odbora
mr Rajko Dukić s.r.

 

 




Prečice: DROS