Istraživačko razvojni centar elektroenergetike IRCE a.d. I. Sarajevo saziva 14. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  IRCE a.d. Istočno Sarajevo

Broj: 016-UO/2020
Datum: 12.03.2020.

Na osnovu člana 268., stav 4. "Zakona o privrednim društvima" ("Sl.glasnik RS" br. 127/08 i 58/09), čl. 25. i čl. 26. "Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima" ("Sl.glasnik RS" br. 100/11), člana 38. Statuta MH "ERS" - Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZD IRCE a.d. Istočno Sarajevo, člana 13. Poslovnika o radu Skupštine akcionara ZD IRCE a.d. Istočno Sarajevo i Odluke br. 014-UO/2020 Upravnog odbora (od 11.03.2020.), Privremeni Upravni odbor ZD IRCE a.d. Istočno Sarajevo

SAZIVA

XIV (četrnaestu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara MH "ERS" - Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZD IRCE a.d. Istočno Sarajevo koja će se održati 27.03.2020. godine (petak) sa početkom u 11:00 časova u prostorijama preduzeća, ul. Vuka Karadžića 17. Istočno Sarajevo i predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara ZD IRCE a.d.,
2. Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma Skupštine akcionara ZD IRCE a.d.,
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,
4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja ZD IRCE a.d. za 2020 godinu
5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja ZD IRCE a.d. za period 2020.-2022. godina.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara, u nedostatku kvoruma, ne održi 27.03.2020. godine (petak) ponovljena Skupština će se održati 03.04.2020. godine (petak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasanja na skupštini ostvaruju akcionari lično ili zastupani po punomoćniku na osnovu izvještaja Centralnog registra na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 17.03.2020.godine.
Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno ponovljenom zasjedanju Skupštine akcionara mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.
Potpis pismene izjave akcionara koji se opredijelio da glasa pismenim putem mora biti ovjeren od strane nadležnog organa.
Prijedlog dnevnog reda i materijala koji se nalaze na dnevnom redu zakazane Skupštine objavljen je na oglasnoj tabli ZD IRCE a.d. Istočno Sarajevo a u isti se može izvršiti uvid svakog radnog dana u vremenu od 08-15 časova u poslovnim prostorijama preduzeća, soba br. 107.
Poziv za sazivanje XIV (četrnaeste) vanredne Skupštine akcionara biće objavljen na sajtu Banjalučke berze i dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".

 

Predsjednik
privremenog UO ZD RCE a.d.
Dragan Lalović, dipl.el.inž.

 

 
Prečice: IZEN