Brčko - gas osiguranje d.d. Brčko saziva 65. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj: 0512/20 UO
Datum: 3.3.2020. godine


Na osnovu člana 224. Zakona o preduzećima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj 49/11) i člana 47. Statuta Dioničkog društva za osiguranje "Brčkogas osiguranje" Brčko, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 3.3.2020. godine donosi:

ODLUKU
O SAZIVANJU 65. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE DIONIČARA "BRČKOGAS OSIGURANJE" DD BRČKO


Saziva se 65. redovna sjednica Skupštine dioničara "Brčkogas osiguranje" dd. Brčko koja će se održati dana
6.4.2020. godine (ponedeljak), sa početkom u 10 časova. Zasjedanje Skupštine dioničara održaće se u prostorijama sjedišta "Brčkogasosiguranje" dd. u Brčkom, ulica Banjalučka broj 8.

Za zasjedanje Skupštine utvrđuje se sljedeći dnevni red:

1. Imenovanje radnih tijela Skupštine: predsjedavajućeg Skupštine, zapisničara i verifikacione komisije,
2. Usvajanje zapisnika sa 64. redovne sjednice Skupštine dioničara,
3. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja i izvještaja o poslovanju "Brčkogas
osiguranje" d.d. Brčko za 2019. godinu,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju konačne ocjene i mišljenja ovlašćenog aktuara na finansijske izvještaje i godišnji izvještaj o poslovanju "Brčkogas osiguranje" d.d. Brčko za 2019. godinu
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja „Brčkogas
osiguranje" d.d. Brčko za 2019. godinu,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti "Brčkogas osiguranje" d.d. Brčko za 2019. godinu,
7. Donošenje odluke o isplati dividende,
8. Tekuća pitanja


Pozivaju se svi dioničari da lično ili putem svog punomoćnika učestvuju u radu sjednice Skupštine. Punomoć o zastupanju dioničari dostavljaju na adresu sjedišta "Brčkogas osiguranje" dd. u Brčkom, Ulica Banjalučka broj 8, Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja sjednice Skupštine dioničara.
Pravo učešća na sjednici Skupštine imaju dioničari koji su registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti Brčko distrikta BiH 30 dana prije održavanja sjednice.
Uvid u materijal za ovu sjednicu Skupštine dioničari mogu izvršiti u sjedištu "Brčkogas osiguranje" d.d. u Brčkom, ulica Banjalučka broj 8, svakog radnog dana od 8 do 16 časova. U slučaju da se sjednica dioničara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica Skupštine dioničara održaće se 13.4.2020. godine na istom mjestu sa početkom u 10 časova, sa istim dnevnim redom.


UPRAVNI ODBOR
Predsjednik
Prečice: BGO9