UniCredit Bank a.d. Banja Luka saziva 28. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  UniCredit Bank a.d. Banja Luka

"UniCredit Bank" a.d. Banja Luka („Banka") obavještava da će se godišnja XXVIII Skupština „UniCredit Bank" a.d. Banja Luka održati u utorak, 7.4.2020. godine sa početkom u 11:00 sati u sjedištu Banke u Banjoj Luci, na adresi Marije Bursać br. 7 sa dnevnim redom kako slijedi:

1. Izbor predsjednika Skupštine "UniCredit Bank" a.d. Banja Luka
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXVII Skupštine "UniCredit Bank" a.d. Banja Luka , održane 3.9.2019.
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju i finansijskih izvještaja Banke za 2019. godinu sa izvještajem privrednog društva za reviziju, mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa navedenim finansijskim izvještajima
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli dobiti Banke ostvarene u 2019.
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o isplati dividende akcionarima Banke iz ostvarene neto dobiti za 2019. godinu
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Strateškog plana Banke za period 2020 - 2023. godine izrađenog u skladu sa propisima Agencije za bankarstvo Republike Srpske
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Banke za 2020. godinu izrađenog u skladu sa propisima Agencije za bankarstvo Republike Srpske
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru privrednog društva za obavljanje revizije finansijskih izvještaja Banke za 2020. godinu
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o provedenoj reviziji informacionog sistema Banke za 2019. godinu od strane nezavisnog vanjskog revizora „Deloitte" d.o.o. Banja Luka
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru privrednog društva za obavljanje revizije informacionog sistema Banke za 2020. godinu
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o podobnosti članova Nadzornog odbora Banke
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o maksimalnom iznosu varijabilnog dijela nakanada koje će Banka isplatiti svim zaposlenima za 2019. godinu
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o maksimalnom iznosu varijabilnog dijela naknada članovima Uprave Banke za 2019. godinu
15. Razmatranje Informacije Nadzornog odbora o izvještajima kontrolnih funkcija Banke
16. Razmatranje informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima.

Pravo učešća i pravo glasa na godišnjoj Skupštini Banke ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 28.3.2020. godine.

Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama sjedišta Banke u Banjoj Luci pola sata prije početka Skupštine Banke.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu godišnje Skupštine Banke.

Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Banke najkasnije dan prije dana održavanja Skupštine Banke.

Od dana objavljivanja ovog obavještenja, prijedlog odluke i materijal o kojem će se odlučivati na sjednici Skupštine Banke biće dostupni svim akcionarima u sjedištu Banke, u kancelariji Uprave Banke, na adresi Marije Bursać 7, svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 časova.


II Odgovorna lica emitenta daju sljedeću izjavu:

„Izjavljujemo da su podaci navedeni u ovom izvještaju potpuni, vjerodostojni i tačni."

 

 
Prečice: NBLB