Terminali a.d. Doboj saziva 4. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Terminali a.d. Doboj

„TERMINALI" AD DOBOJ
UPRAVNI ODBOR
Broj: 59/20
Dana : 27.02.2020. godine

Na osnovu člana 304, člana 267. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS" br. 127/08,58/09,100/11 i 67/3) i člana 38. Statuta „Terminali" AD Doboj, Upravni odbor na 42.sjednici održanoj dana 27.02.2020. godine donosi

ODLUKU
O SAZIVU IV VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
„TERMINALI" AD DOBOJ

Skupština akcionara „Terminali" AD Doboj, održaće se dana 03.04.2020. godine sa početkom u 11.00 časova u prostorijama sjedišta Društva u Doboju, ul. Kneza Miloša br. 87.
Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela (predsjednika, zapisničara, Komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika)
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje o prisutnosti akcionara i o utvrđenom kvorumu.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa III vanrdne sjednice Skupštine akcionara
4. Razmatranje i donošenje Odluke o promjeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću


Obavještenje:
Sjednica Skupštine akcionara"Terminali"ad Doboj se saziva radi donošenja odluke o promjeni pravne forme. Predmet promjene se sastoji u promjeni pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.Obavještavaju se akcionari da imaju mogučnost da ne private Odluku o promjeni pravne forme i da imaju pravo da traže procjenu i otkup svojih akcija i ostvare svoja prava u skladu sa članom 435. Zakona o privrednim društvima.
Materijal iz dnevnog reda kao i material u skladu sa članom 421.Zakona o privrednim društvima dostupni su akcionarima u sjedištu društva u Doboju u ul. Kneza Miloša br. 87. svakim radnim danom u period od 07:00 - 15:00 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa presjekom na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara.
Pozivaju se akcionari, fizička i pravna lica da lično ili putem njihovih punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.
Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena od strane Notara ili nadležnog organa uprave, a punomoć pravnog lica pečatom i potpisom pravnog lica
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma ponovljena sjednica Skupštine održaće se istoga dana sa početkom u 12.00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

 

Predsjednik UO

Slavica Prastalo

 

 
Prečice: TEDO