Veterinarska stanica a.d. Zvornik saziva 18. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Veterinarska stanica a.d. Zvornik

AD VETERINARSKA
STANICA ZVORNIK
Zvornik, 06.02.2020. god.

Na osnovu člana 304.stav 1.tačka v), u vezi sa članom 267. i 272. Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS" br. 127/08,), te članova 40.,41., i 49. Statuta AD Veterinarska stanica, Upravni odbor saziva

OSAMNAESTU REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE
AD VETERINARSKA STANICA ZVORNIK
koja će se održati 10.04.2020. godine u 11,00 časova

Predlažemo sljedeći dnevni red:

1. Utvrđivanje punovažnog sastava Skupštine,
2. Izbor radnih tijela (Presjedavajućeg Skupštine, Verifikaciona komisija -od 3 člana, Zapisničar i 2 člana - Ovjerivača zapisnika),
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Verifikacione komisije,
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2019.godinu,
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2019.godinu,
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2019.godinu, sa planom mjera u 2020.
8. Razmatranje i usvajanje izvještaja revizorske kuće o kontroli finansijskog poslovanja Društva za 2019. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja i završnog računa za 2019. godinu,
10. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o pokriću gubitka iz 2019. godine,
11. Razmatranje i usvajanje prijedloga izbora revizorske kuće za kontrolu finansijskog poslovanja za 2020. godinu,
12. Tekuća pitanja

Sjednica će se održati u prostorijama AD Veterinarska stanica Zvornik dana 10.04.2020. godine sa početkom u 11,00 časova.

Materijal pod tačkama 4,5,6,7,8,9,10,11,. dnevnog reda mogu se pogledati i sa istim upoznati u prostorijama Stanice, svakim danom od 7,00 - 14,00 časova.
Materijal je dostupan na web stranici banjalucke berze ; vszv - objave emitenta.
Pravo učešća na skupštini akcionara imaju akcionari koji su upisani u knjigu akcionara kod Centralnog registra HOV na dan 31.03.2020.godine.

Ako se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovna Skupština će se održati istoga dana, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom sa početkom u 14,00 časova.


UPRAVNI ODBOR
AD VETERINARSKA STANICA

 
Prečice: VSZV