Velež a.d. Nevesinje saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

TRGOVAČKO PREDUZEĆE „VELEŽ" AD NEVESINJE
NEVESINJSKIH USTANIKA br. 5
Broj: 05/20
Nevesinje, 12.02.2020 godine

Na osnovu člana 34. I 45. Statuta TP „Velež" a.d. Nevesinje i Odlukom Upravnog odbora broj: 04/20 od 07.02.2020 godine se

SAZIVA

Redovna Skupština akcionara TP „Velež" a.d. Nevesinje za 17.03.2020 godine u 12 časova u restoranu „REMONT" Nevesinje.
Uvid u materijale u upravi preduzeća od 10 do 12 časova.

Predviđeni dnevni red za sjednicu Skupštine akcionara je sledeći:

1. Izbor novih članova Upravnog odbora
2. Usvajanje revizorskog izvještaja za 2018 godinu
3. Usvajanje finansijskog izvještaja za 2018 i 2019 godinu
4. Poslovanje preduzeća
5. Razno


Upravni odbor
TP „Velež" a.d. Nevesinje
Prečice: VELE