Drina osiguranje a.d. Milići saziva 37. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

„DRINA OSIGURANJE" AD MILIĆI
Broj: UO-18/2020
Dana, 06.02. 2020. godine

Na osnovu člana 304., a u vezi člana 272. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 49. Statuta Akcionarskog društva za osiguranje „ Drina osiguranje" Milići, Upravni odbor „Drina osiguranje" AD na sjednici održanoj dana 06.02.2020. godine donosi

ODLUKU
o sazivanju redovne XXXVII redovne sjednice
Skupštine akcionara Društva

Saziva se XXXVII redovna sjednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za osiguranje „Drina osiguranje" Milići koja će se održati dana 10.03.2020. godine (utorak) u 13,00 časova, u prostorijama sjedišta Društva u Milićima, Ulica 9. Januar broj 4, Milići i utvrđuje se sledeći

DNEVNI RED:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine,
2. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
3. Izbor tri člana komisije za glasanje,
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodno održane sjednice Skupštine akcionara,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima za poslovnu 2019.godinu,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora za poslovnu 2019.godinu,
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja ovlašćenog aktuara za 2019.godinu,
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja o poslovanju za poslovnu 2019. godinu,
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračunaza poslovnu 2019.godinu,
10. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga odluke o izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2020. godinu,
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Osnivačkog akta „Drina osiguranje„ AD Milići,
12. Tekuća pitanja.

U slučaju da se sjednica akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 20.03.2020. godine na istom mjestu sa početkom u 13,00 časova, sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruju akcionari koji na dan 01.03.2020.godine budu upisani u listu akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti (deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara).
Uvid u materijal za ovu sjednicu akcionari mogu izvršiti u sjedištu „Drina osiguranja" AD Milići, Ulica 9. Januar broj 4, Sektor za pravne poslove, svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova, a materijal za sjednicu svakom akcionaru koji to zahtijeva obezbjeđuje Društvo.


Predsjednik
Upravnog odbora
mr Rajko Dukić

 
Prečice: DROS