Dunav osiguranje a.d. Banja Luka saziva 62. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Dunav osiguranje a.d. Banja Luka

DUNAV OSIGURANJE a.d. BANJA LUKA
Upravni odbor
Broj:01-79-4-1/20
Dana:06.02.2020.

Na osnovu člana 272. i 304. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) člana 58. stav 1. tačka 3. Statuta DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka, broj 01-1225-2-1-2/19 od 16.12.2019.godine i Odluke Upravnog odbora „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka o sazivanju sjednice Skupštine akcionara „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka, broj 01-79-4/20 od 06.02.2020.godine, Upravni odbor „Dunav osiguranja" a. d. Banja Luka, svim akcionarima „Dunav osiguranja" a. d. Banja Luka, upućuje

POZIV

za 62. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka, koja će se održati dana 26.02.2020. godine (srijeda) u prostorijama „DUNAV OSIGURANJE"a.d. Banja Luka, u Ulici Veselina Masleše broj 28, sa početkom u 12,00 časova.
Za 62. vanrednu sjednicu je predložen slijedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika na sjednici Skupštine.
1.1. Imenovanje Komisije za glasanje (verifikaciona komisija).
1.2. Imenovanje zapisničara.
1.3. Imenovanje ovjerivača zapisnika.
1.4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje (verifikacione komisije).
2. Prijedlog odluke o usvajanju Zapisnika sa 61. vanredne sjednice Skupštine akcionara „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o prestanku obavljanja djelatnosti osiguranja u poslovima životnih osiguranja;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Statuta „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Statuta „Dunav osiguranja" a. d. Banja Luka-prečišćeni tekst;
6. Ostala pitanja.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 16.02.2020. godine. S obzirom da je Agencija za osiguranje Republike Srpske, donijela Rješenje broj 05-577-1/20 od 27.01.2020. godine, kojim je Društvu odobrila prenos cjelokupnog potrfelja životnog osiguranja, razlog za sazivanje vanredne sjednice Skupštine akcionara je donošenje Odluke o prestanku obavljanja djelatnosti osiguranja u poslovima životnih osiguranja i usklađivanje Statuta „Dunav osiguranja" a. d. Banja Luka sa odredbama navedene odluke i Pravilnikom o internoj reviziji u društvu za osiguranje.

Materijal za Skupštinu akcionara, predložen dnevnim redom, objavljen je na Internet stranici DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka www.dunav.ba kao i na sajtu Banjalučke berze www.blberza.com .
Sve informacije i materijale sa predloženim dnevnim redom akcionari mogu dobiti lično u prostorijama DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka, ili na kontakt telefon 051/246-108, svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 časova. U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka, ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica se zakazuje za isti dan, na istom mjestu, u 14,00 časova i sa istim dnevnim redom.

 

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Mr Mirko Petrović

 
Prečice: KDVO