Vodovod a.d. Banja Luka saziva 16. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"VODOVOD" a.d. BANJA LUKA
Dana, 05.02.2020. god.

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br.127/08, 58/09, 100/11, 67/13,100/17 i 13/19], člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 75/04 i 78/11] i člana 56. tačka 7. Statuta Društva - prečišćeni tekst, Nadzorni odbor "Vodovoda" a.d. Banja Luka, na svojoj 33. redovnoj sjednici, održanoj dana, 05.02.2020. godine

SAZIVA

16. vanrednu Skupštinu akcionara "Vodovod" a.d. Banja Luka, koja će se održati dana, 24.02.2020. godine u 12,00 časova u prostorijama akcionarskog društva "Vodovod" Banja Luka (Upravna zgrada) u Ul. 22. aprila br. 2 u Banjoj Luci.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

Dnevni red

1. Imenovanje radnih tijela:
• komisije za glasanje,
• zapisničara,
• dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 15. vanredne Skupštine akcionara, održane dana, 26.06.2019. godine;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju Poslovne politike Društva za 2020. godinu;
4. Razmatranje i donošenje Plana poslovanja Društva za 2020. godinu i razmatranje i donošenje Programa investicija za 2020. godinu;

U slučaju da se 16. vanredna Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati 02.03.2020. godine u 12,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Poziv za 16. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara, objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske, i to: "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcije sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara, odnosno na dan, 14.02.2020. godine. Uvid u materijal za skupštinu akcionara se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12-14 časova u Upravnoj zgradi "Vodovoda" a.d. u Ul. 22. aprila br. 2 Banja Luka, u kancelariji br. 18.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.


PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Vinka Vučenović, dipl. ekonomista, s.r.

 
Prečice: VDBL