Rad a.d. Teslić saziva 23. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Rad a.d. Teslić

Na osnovu članova 268. i 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 75/04 i 78/11), člana 29. u vezi sa članom 55. Statuta Preduzeća komunalnih djelatnosti ,,Rad" a.d. Teslić, Nadzorni odbor Društva na 12. vanrednoj sjednici održanoj dana 03.02.2020.godine donio je Odluku kojom

SAZIVA

23. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Preduzeća komunalnih djelatnosti ,,Rad"a.d. Teslić za dan 27.02.2020.godine (četvrtak) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Uprave Preduzeća, ul. Kralja Petra I bb,Teslić.
Za sjednicu Skupštine akcionara se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela (Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika),
2. Izvještaj Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,
4. Donošenje odluke o razrješenju privremenih članova Nadzornog odbora Društva.
5. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva.
6. Donošenje odluke o razrješenju članova privremenog Odbora za reviziju Društva.
7. Donošenje odluke o imenovanju 2 člana Odbora za reviziju Društva.
8. Donošenje Odluke o imenovanju jednog privremenog člana Odbora za reviziju Društva.
9. Razno.

U slučaju da se vanredna sjednica Skupštine akcionara zbog nedostatka kvoruma ne održi navedenog dana ponovna vanredna sjednica Skupštine akcionara će se održati dana 28.02.2020.godine (petak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcije sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja 23. vanredne sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 17.02.2020.godine.
Uvid u materijale za sjednicu Skupštine akcionara se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12 do 14 časova u stručnoj službi Preduzeća (kancelarija broj 7).


PREDSJEDNIK PRIVREMENOG
NADZORNOG ODBORA
Damljan Savić

 

 
Prečice: RDTS