Mikroelektronika a.d. Banja Luka saziva 4. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Mikroelektronika a.d. Banja Luka

Mikroelektronika a.d. Banja Luka

Blagoja Parovića bb-Novakovići   
78000 Banja Luka, BiH
Registarski sud: Osnovni sud Banja Luka PIB:
Registarski uložak broj: 1-1507-00
Upisani i uplaćeni kapital: 3.496.755. KM

Tel: +387 51 389 030; 389 040
Fax:+387 51 385 320; 385 402  
http:// www.mikroelektronika.net
e-mail: info@mikroelelektronika.net
ž.r.: 5520000000104338 HAAB 
JIB: 400991150008 
MBR: 1353632 

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim Društvima, kao i člana 53. Statuta „MIKROELEKTRONIKA" a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva je, na svojoj 48. sjednici održanoj 31.01.2020. godine, donio

SAZIVA
IV vanrednu sjednicu Skupštine akcionara

Vanredna sjednica Skupštine akcionara privrednog društva "Mikroelektronika" a.d. Banja Luka održaće se dana 20.02.2020. godine u sjedištu društva u Banjoj Luci, ulica Blagoja Parovića bb, sa početkom u 12.00 časova. Za vanrednu sjednicu skupštine utvrđuje se slijedeći

Dnevni red:
1. Izbor radnih tijela skupštine:
1.1 Komisije za glasanje i verifikacije mandata,
1.2 Zapisničara,
1.3 Dva ovjerivača Zapisnika,
2. Razmatranje i usvajanje dnevnog reda vanredne skupštine akcionara,
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje,
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice,
5. Razmatranje i usvajanje odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara na otkupioca, uz plaćanje primjerene novčane naknade;

Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici da prisustvuju Skupštini akcionara Društva. Pravo glasa akcionar može da ostvari lično ili preko punomoćnika.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 10.02.2020. godine.

U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje naredni dan sa istim dnevnim redom sa početkom u 1200 časova. Ponovljena skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova akcionara.

OBAVJEŠTENJE:

Obavještavaju se akcionari da je, u skladu sa članom 438b. Zakona o privrednim društvima Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), otkupilac Dragan (Jovan) Praštalo, sa prebivalištem Milana Stevilovića 21, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH donijeti odluku za otkup akcija Društva od manjinskih akcionara po cijeni od 0,60 KM za jednu akciju.

Materijali sa dnevnim redom i materijali u skladu sa članom 438b. tačka 4, dostupni su svim akcionarima u sjedištu Društva na adresi Blagoja Parovića bb, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH, svakim radnim danom od 0800 do 1500 časova, počev od dana objavljivanja oglasa o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja sjednice Skupštine.

Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara objavljen je u dva dnevna lista registrovana na teritoriji Republike Srpske i na sajtu Banjalučke berze.


Upravni odbor
privrednog društva „Mikroelektronika" a.d. Banja Luka

 

 
Prečice: CMEL