Modriča MPI a.d. Modriča saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  MPI Modriča a.d. Modriča

Akcionarsko društvo Mlinsko pekarska industrija
"Modriča" Modriča

U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i članom 48. Statuta Mlinsko pekarska industrija "MODRIČA" a.d. Modriča, Upravni odbor Akcionarsko društvo Mlinsko pekarska industrija "MODRIČA" Modriča, na sjednici održanoj dana 28.01. 2020. godine donio je odluku kojom

SAZIVA

vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Akcionarskog društva Mlinsko pekarska industrija "MODRIČA" Modriča (dalje: Društvo), koja će se održati u utorak, 18.2.2020. godine u 12,00 časova, u poslovnim prostorijama Društva, Riste Mikičića 90, 74480 Modriča.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela (predsjednik skupštine, zapisničar, ovjerači zapisnika, komisija za glasanje);
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, održane 27.11.2019. godine;
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o povećanju osnovnog kapitala;
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama Statuta;
5. Razmatranje i usvajanje Prečišćenog teksta Statuta;
6. Razno.

Poziv za sjednicu skupštine akcionara objavljuje se u dva dnevna lista, registrovana na području Republike Srpske i to: „Glas Srpske" i „Nezavisne novine". Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini, su dostupni akcionarima na internet stranici Društva i internet stranici Banjalučke berze, kao i na uvid u iste u sjedištu Društva u Modriči, Riste Mikičića 90, u terminu od 9-15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine.
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine akcionara imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 08.02.2020. godine. U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 13,00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara. Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena kod nadležnog organa, punomoć za zastupanje pravnih lica - pečatom društva i potpisom ovlašćenog lica, a punomoć data od strane akcionara koji su strani državljani, odnosno sa sjedištem van BIH - apostille pečatom. Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Razlog sazivanja vanredne skupštine akcionara je razmatranje i usvajanje odluke o povećanju osnovnog kapitala i Odluke o izmjenama Statuta Društva.

Predsjednik Upravnog odbora

 

 
Prečice: MPIM