Promet TP a.d. Prnjavor saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

TP "PROMET" AD
SVETOG SAVE 23 787430 PRNJAVOR
UPRAVNI ODBOR

POZIV ZA VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE
AKCIONARA TP "PROMET" AD PRNJAVOR

Na osnovu Zakona o Privrednim društvima Republike Srpske,Upravni odbor TP "Promet" a.d. Prnjavor, saziva vanrednu sjednicu skupštine akcionara TP ''Promet ''a.d. Prnjavor, koja će se održati dana 15.01.2020.godine u Prnjavor, u restoranu'' OAZA'' u ulici Živojina Preradovića broj 2,sa početkom u 14 časova sa sljedećim dnevnim redom.

1. Izbor predsjednika skupštine akcionara,
2. Imenovanje zapisničara, dva akcionara koja ovjeravaju zapisnik i komisija za glasanje od tri člana,
3. Usvajanje zapisnika komisije za glasanje,
4. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice skupštine akcionara,
5. Razmatranje i usvajanje odluke o izmjenama i dopunama Statuta, a koje izmjene i dopune se odnose na usklađivanje sa osredbama Zakona o privrednim društvima (Sl.Gl.RS broj 127/08, 58/09, 100/11 ,67/13, 100/17 i 82/19 odnosno ZOPD),
6. Razmatranje i usvajanje prečićenog teksta Statuta društva,
7. Razmatranje i usvajanje odluke o usklađivanju djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti, ( SL.GL.RS broj 66/2013) i uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske (Sl.GL.RS broj 8/14),
8. Razno.

Na sjednici skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene i uvrštene u dnevni red u skladu sa zakonom,a može se raspravljati i o drugim pitanjima.
Pravo učešća i glasa na skupštini akcionara imaju akcionari koji se nalaze na listi akcionara koje izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti,sa stanjem na desti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara.
Razlozi sazivanja vanredne skupštine akcionara TP „Promet,, a.d Prnjavor su , što do sada nije izvršeno usklađivanje odredaba osnivačkog akta društva ,Statuta sa odredbama Zakona o privrednim društvima,niti je usvojen prečišćen tekst Statuta i nisu usklađene djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i Uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske.
Za slučaj da ne bude potrebnog kvoruma ponovljena skupština će se održati na istom mjestu u 14,30časova.
Pozivaju se svi akcionari sa pravom glasa u TP ,,Promet,, a.d. Prnjavor,da prisustvuju skupštini akcionara radi usvajanja potrebnih akata,da se izbjegne pokretanje likvidacionog postupka nad akcionarskim društvom.

Banja Luka,25.12.2019.godine


Upravni odbor:
Goran Avlijaš,predsjednik
Milan Marinković,član
Radonjić Čedo,član

 
Prečice: PROM