Drina osiguranje a.d. Milići saziva 2. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Drina osiguranje a.d. Milići

„ DRINA OSIGURANJE " AD
M I L I Ć I
Broj: UO-71/2019
Datum: 15.11.2019.godine


Na osnovu člana 304.,člana 268., 307.st.2., a u vezi člana 272. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 49. Statuta Akcionarskog društva za osiguranje „Drina osiguranje" Milići, Upravni odbor „ Drina osiguranje" AD, dana 15.11.2019. godine,
d o n o s i:

O D L U K U
o sazivanju druge vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva u 2019.godini

Saziva se druga vanredna sjednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za osiguranje „ Drina osiguranje " Milići u 2019.godini, koja će se održati dana 10.12.2019. godine u 13,00 ( utorak) u sjedištu Društva u Milićima, Ulica 9. Januar broj 4., Milići i utvrđuje se sledeći:

DNEVNI RED

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine,

2. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,

3. Izbor tri člana komisije za glasanje,

4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodno održane sjednice Skupštine akcionara,

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Statuta » Drina osiguranje« AD Milići,

6. Razmatranje i donošenje prečišćenog teksta Statuta,

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Osnivačkog akta » Drina osiguranje« AD Milići,

8. Razmatranje i donošenje prečišćenog teksta Osnivačkog akta » Drina osiguranje« AD Milići,

9. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru članova Odbora za reviziju,

10. Tekuća pitanja.

U slučaju da se sjednica akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 20.12.2019. godine na istom mjestu sa početkom u 13,00 časova, sa istim dnevnim redom.

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruju akcionari koji na dan 01.12.2019.godine budu upisani u listu akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti (deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara).

Uvid u materijal za ovu sjednicu akcionari mogu izvršiti u sjedištu „ Drina osiguranja " AD Milići, ul. Ulica 9. Januar broj 4., Milići, Sektor za pravne poslove, svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova, a materijal za sjednicu svakom akcionaru koji to zahtijeva obezbjeđuje Društvo.

 

Predsjednik
Upravnog odbora
mr Rajko Dukić s.r.

 

 

 
Prečice: DROS