Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka saziva 8. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka

ZAVOD ZA IZGRADNJU a.d. BANJA LUKA
Upravni odbor
Broj: 1- 4180 /2019
Dana: 11.11.2019. godine

Na osnovu člana 56. Statuta Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka- Prečišćeni tekst (u daljem tekstu: Zavod), Upravni odbor Zavoda na sjednici održanoj dana 11.11.2019.godine donio je Odluku br. 1-4099-5/19 na osnovu koje

SAZIVA
VIII vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Zavoda

VIII vanredna sjednica Skupštine akcionara će se održati dana, 29.11.2019. godine (PETAK), u prostorijama Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka, ul. Marije Bursać br. 4, sa početkom u 12,00 časova.
a sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
- predsjednika Skupštine akcionara
- Komisije za glasanje
- dva ovjerivača zapisnika
- zapisničara
2. Izvještaj Komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXII redovne sjednice Skupštine akcionara održane dana 28.06.2019. godine.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Statuta
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta
7. Razno

Razlog sazivanja vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva je razmatranje i usvajanje odluke o povećanju osnovnog kapitala Društva kao i Odluke o izmjenama Statuta. U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana, 02.12.2019. godine na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.

Prijedlog materijala za sjednicu Skupštine dostupni su svim akcionarima u kancelariji br. 415/četvrti sprat , poslovne zgrade Zavoda, ul. Marije Bursać br. 4, svakim radnim danom od dana objavljivanja ovog poziva od 10,00 do 12,00 časova i na internet stranici ''Banjalučke berze'' www.blberza.com .

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice tj.stanjem na dan 19.11.2019.godine, lično ili putem punomoćnika, koji mora imati pismenu punomoć za zastupanje. Punomoć fizičkog lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a punomoć pravnog lica mora biti ovjerena pečatom i potpisana od strane odgovarajućeg lica. Akcionari i punomoćnici akcionara dužni su da dostave prijave za učešće u radu i odlučivanju na sjednici Skupštine najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Skupštine.


UPRAVNI ODBOR

 
Prečice: ZIBL