Žitopromet d.d. Brčko saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj: 320/2019
Datum: 11.11.2019. godine

Na osnovu člana 29. Statuta DD "ŽITOPROMET" za proizvodnju i promet, ul. Industrijska br.3 Brčko distrikt BiH, OPU - broj: 1766/2009, sa izmjenama i dopunama OPU - broj: 1755/2011, OPU - broj: 2787/2013, OPU - broj: 2294/2014, OPU - broj: 71/2017 i OPU - broj: 2661/2017, a u skladu sa odredbama člana 224. stav 2. Zakona o preduzećima Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 49/11 - prečišćen tekst), uprava Društva je dana 13.11.2019. godine objavila sljedeće

OBAVJEŠTENJE.
o sazivanju godišnje Skupštine dioničara DD "ŽITOPROMET" Brčko

I

Godišnja Skupština dioničara DD "ŽITOPROMET" Brčko saziva se za dan 16.12.2019. godine sa početkom u 14 časova, u prostorijama DD "ŽITOPROMET" Brčko, ul. Industrijska br. 3.
Za godišnju Skupštinu Društva utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i Odbora za glasanje od 3 člana;
2. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa zasjedanja godišnje Skupštine dioničara održane 26.12.2018. godine;
3. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za period od 1.1. do 31.12.2018. godine, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora;
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2013. godini iz akumulirane dobiti i rezervi Društva;
5. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta društva DD "ŽITOPROMET" Brčko;
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva u 2018. godini;
7. Donošenje odluke o izboru nezavisne revizorske kuće;

II

Za Godišnju skupštinu Društva su utvrđeni sljedeći prijedlozi odluka:
1. Predlaže se da skupština usvoji prijedlog za izbor predsjedavajućeg Skupštine, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i 3 člana Odbora za glasanje, a u skladu sa članom 31. Statuta DD "ŽITOPROMET" Brčko;
2. Predlaže se da skupština usvoji zapisnik sa zasjedanja godišnje Skupštine dioničara DD
"ŽITOPROMET" Brčko, održane dana 26.12.2018. godine;
3. Predlaže se da skupština usvoji godišnji izvještaj o poslovanju DD "ŽITOPROMET" Brčko, za period 1.1. do 31.12.2018. godine, koji uključuje finansijski izvješaj i izvještaj revizora;
4. Predlaže se da skupština donese odluku o pokriću gubitka DD "ŽITOPROMET" Brčko ostvarenog u 2013. godini iz (na teret) akumulirane dobiti i rezervi društva, na osnovu prijedloga uprave, te dostavljenog mišljenja i prijedloga nadzornog odbora Društva.
5. Predlaže se da Skupština donese odluku o izmjeni i dopuni Statuta društva DD "ŽITOPROMET" Brčko kojim se Statut društva mijenja na način da se prilagođava promjeni u broju članova Uprave društva.
6. Predlaže se da skupština donese odluku o pokriću gubitka DD "ŽITOPROMET" Brčko ostvarenog u 2018. godini, na osnovu prijedloga uprave, te dostavljenog mišljenja i prijedloga nadzornog odbora Društva
7. Predlaže se da Skupština donese odluku o izboru nezavisne revizorske kuće koja će vršiti ispitivanje godišnjeg finansijskog izvještaja za 2019. godinu.

III

Podnošenje prijedloga za izmjene Dnevnog reda i/ili prijedloga odluka
Pravo učešća na skupštini imaju registrovani dioničari, koji se nalaze na listi dioničara DD "ŽITOPROMET" Brčko, 30 dana prije zakazanog dana zasjedanja skupštine.
Dioničari mogu ostvarivati svoja glasačka prava u skladu sa nominalnim iznosom dionica, lično ili putem punomoćnika.
Dioničar ili grupa dioničara ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda, najkasnije deset dana od dana objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine uz obrazloženje u prilogu takvog prijedloga i uz izjavu kojom se potvrđuje da će taj dioničar iznijeti prijedlog na skupštini. Prijedlozi se dostavljaju neposredno, preporučenom poštom na adresu društva: Brčko, Industrijska 3, ili putem email-a na adresu: info@zitoprometbrcko.com

IV

Kvorum, ovlašćeni učesnici, uslovi učešća, registracija za učešće i način glasanja na godišnjoj Skupštini dioničara
1. Kvorum potreban za održavanje skupštine je utvrđen u skladu sa zakonom.
2. Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a
ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom procjenom najboljeg interesa dioničara.
3. Dioničar, odnosno punomoćnik, dužan je podnijeti odboru za glasanje pismenu prijavu za učešće u radu skupštine, zajedno sa kopijom isprave za ličnu identifikaciju, najkasnije tri dana prije gore navedenog datuma održavanja skupštine, neposredno ili preporučenom poštom na adresu DD "ŽITOPROMET" Brčko, ul. Industrijska br. 3.
4. Punomoć se daje u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara i punomoćnika, i dostavlja se u Društvo neposredno predajom ili putem preporučene pošte, a najkasnije u roku za podnošenje prijave za učešće u radu skupštine.
5. Podnosiocu prijave ovlašćena osoba u ime odbora za glasanje će izdati potvrdu o registraciji za učešće u radu skupštine.
6. Dioničar, odnosno punomoćnik, dužan je, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak rada skupštine, u prostoriji određenoj za održavanje skupštine, predati potvrdu o registraciji, uz obavezno predočenje isprave za ličnu identifikaciju.
7. Glasanje na skupštini se vrši putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.
8. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću opcije "ZA", "PROTIV" ili "UZDRŽAN", koje se nalaze uz prijedlog odluke.

V

Uvid u isprave i materijale za skupštinu Društva
Počev od prvog narednog dana nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine, dioničar, odnosno punomoćnik, ima pravo izvršiti uvid u:
1. Listu dioničara Društva,
2. Statut Društva sa svim izmjenama i dopunama,
3. Prijedloge odluka i druge isprave koje se odnose na prijedloge odluka, uvršćene u dnevni red skupštine.

Za omogućavanje uvida u predmetne materijale odgovoran je pravni referent, koji nije ovlašćen i odgovoran za obrazloženje niti tumačenje isprava i materijala za skupštinu.


Uprava
DD "ŽITOPROMET" Brčko

 
Prečice: ZTR9