Atos osiguranje a.d. Bijeljina saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Atos osiguranje a.d. Bijeljina

Broj: 16164/19
Datum: 11.11.2019.god.

Na osnovu odluke Upravnog odbora Društva broj: XXXV-5/19 od 11.11.2019. godine, a u vezi člana 272. Zakona o privrednim društvima i člana 92. Statuta "ATOS OSIGURANJE" a.d. Bijeljina, Upravni odbor Društva upućuje svim akcionarima

POZIV
ZA VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
„ATOS OSIGURANJE" a.d. Bijeljina

koja je zakazana za dan 29.11.2019. godine (PETAK), u prostorijama "GRAWE osiguranje" a.d. Banja Luka, na adresi I Krajiškog korpusa br. 39 , sa početkom u 12,00 časova

Za ovu sjednicu predložen je sljedeći

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine;
2. Izbor zapisničara Skupštine i ovjerivača Zapisnika;
3. Izbor komisije za glasanje;
4. Usvajanje Zapisnika Skupštine od 30.08.2019.godine;
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o statusnoj promjeni spajanje uz pripajanje
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Ugovora o spajanju uz pripajanje privrednog društva "Atos osiguranje" a.d. Bijeljina privrednom društvu "Grawe osiguranje" a.d. Banja Luka i
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju ovlašćenja za potpisivanje ugovora o spajanju uz pripajanje privrednog društva Atos osiguranje a.d. Bijeljina privrednom društvu Grawe osiguranje a.d. Banja Luka;
8. Razno

Obavještenje akcionarima:
Saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima, određen je 19.11.2019. godine, kao dan na koji je utvrđena lista akcionara Društva koji imaju pravo glasa na ovoj sjednici Skupštine akcionara, a na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.
Akcionari sa pravom glasa, ostvaruju pravo glasa neposredno ili preko predstavnika - punomoćnika. Punomoćje dostaviti poštom na adresu „Atos osiguranje" a.d., ul. Filipa Višnjića 118., 76300 Bijeljina, sa naznakom "za organe upravljanja" ili neposrednom predajom, najkasnije do početka sjednice Skupštine akcionara.
Materijal za ovu sjednicu Skupštine akcionara dostupan je akcionaru, odnosno njegovom punomoćniku, u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 08,00 - 15,00 časova.
Poziv je objavljen na internet adresi Banjalučke berze www.blberza.com.

 

UPRAVNI ODBOR
PREDSJEDNIK

Mikić Marko

 
Prečice: BROS