Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 75/04 i 78/11), člana 267. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), a u skladu sa članom 44. tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, broj: SA-16-03/12 od 29.06.2012. godine, broj: SA-11-05/13 od 15.02.2013. godine, broj: SA-18-08/14 od 13.06.2014. godine, broj: SA-27-15/18 od 21.01.2019. godine i broj: SA-07-13/19 od 18.02.2019. godine, Nadzorni odbor Društva je, na četrdesetdevetoj sjednici, održanoj dana 04.11.2019. godine, donio Odluku o utvrđivanju dnevnog reda i sazivanju redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Društva, broj: NO-25-17/19, te u skladu sa navedenim

SAZIVA
redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara
Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje
ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad

Saziva se redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje -ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 09.12.2019. godine, sa početkom u 12.00 časova, u prostorijama Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, Kompleks Andrićgrad bb, Višegrad.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tijela:
- predsjednika Skupštine akcionara;
- komisije za brojanje glasova;
- zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za brojanje glasova;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXVII vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad;
4. Razmatranje i usvajanje nekonsolidovanog Izvještaja Nezavisnog revizora „Grant Thornton" d.o.o. Banja Luka o reviziji Finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2018. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog Izvještaja Nezavisnog revizora „Grant Thornton" d.o.o. Banja Luka o reviziji Finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad i HE „Buk Bijela" d.o.o. Foča za 2018. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje nekonsolidovanih Finansijskih izvještaja za period koji se završava 31.12.2018. godine Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad;
7. Razmatranje i usvajanje konsolidovanih Finansijskih izvještaja za period koji se završava
31.12.2018. godine Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad i HE „Buk Bijela" d.o.o. Foča;
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2018. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog Izvještaja o poslovanju Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad i HE „Buk Bijela" d.o.o. Foča za 2018. godinu;
10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje uočenih nedostataka i realizaciju preporuka nezavisnog revizora „Grant Thornton" d.o.o. Banja Luka po Revizorskom izvještaju Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini"a.d. Višegrad za 2018. godinu;
11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad ostvarene u poslovnoj 2018. godini;
12. Razmatranje i usvajanje Rebalansa Plana poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2019. godinu;
13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o ugovorima zaključenim između Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad i povezanih lica u poslovnoj 2018. godini;
14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog preduzeća i njegovih povezanih preduzeća u 2018. godini;
15. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o usklađenosti poslovanja Preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima;
16. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2018. godinu;
17. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2018. godinu;

U slučaju da se zakazana sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 09.12.2019. godine, ponovljeno zasjedanje održaće se dana 13.12.2019. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara Preduzeća, tj. na dan 30.11.2019. godine.
Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine imaju svi akcionari lično ili preko jednog punomoćnika u skladu sa Zakonom i Statutom Preduzeća.
Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno, ponovljenom zasjedanju Skupštine mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.
Punomoćnici akcionara pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruju u skladu sa odredbama članova 278. i 278 a. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17). Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjeren od strane suda.
Pozivaju se svi akcionari: fizička i pravna lica da, lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanja pisanim putem, uzmu učešće u radu zasjedanja Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad.
Odsutni akcionar može glasati i pisanim putem (preporučena pismena pošiljka, telefaks ili korištenjem drugih tehničkih sredstava), a njegov glas se uzima u obzir u odlučivanju ako stigne do početka zasjedanja Skupštine, na adresu Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, Kompleks Andrićgrad bb, ili na telefaks broj +387 58 620 202. Pisane izjave prispjele putem telefaksa (drugih tehničkih sredstava) koje u roku tri dana ne budu potvrđene dostavom originalne izjave neće biti uzete u obzir prilikom utvrđivanja broja glasova. Ovaj Saziv je objavljen na internet stranici Banjalučke berze, u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine", na internet stranici Preduzeća, kao i na oglasnoj tabli Preduzeća, u skladu sa Zakonom i Statutom određenim rokovima. Prijedlozi odluka koje se nalaze na Dnevnom redu zakazane Skupštine biće naznačeni u navedenim dnevnim listovima, dostupni na internet stranici Banjalučke berze, internet stranici Preduzeća i na oglasnim tablama Preduzeća. Uvid u prijedloge akata i materijale koji se nalaze na dnevnom redu zakazane Skupštine akcionara može se izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 08.00 do14.00 časova u poslovnoj prostoriji Upravne zgrade - u Službi za pravne poslove. Preduzeće obezbjeđuje kopije akata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, osnivačkim aktom Preduzeća, Zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti i drugim zakonom, svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Preduzeća u redovno radno vrijeme. Poziv akcionarima pravnim licima dostavlja se i posredstvom pošte sa materijalima.


Predsjednica
Nadzornog odbora
Maja Antić, dipl. inž. el.

 
Prečice: HEDR