Elektrokrajina a.d. Banja Luka saziva 46. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

MJEŠOVITI HOLDING „ERS" MP AD TREBINJE
ZP „ELEKTROKRAJINA" AD BANJALUKA
NADZORNI ODBOR
Broj: NO - 6110/19
Dana, 1.11.2019. godine

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj:127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 44. Statuta Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka Nadzorni odbor Preduzeća

SAZIVA
XLVI sjednicu Skupštine akcionara

XLVI (četrdeset šesta) redovna (godišnja) sjednica Skupštine akcionara Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka, zakazuje se za dan 6.12.2019. godine sa početkom u 10 časova. Skupština će se održati u prostorijama Direkcije Preduzeća, sala za sastanke na 4. spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića br. 95.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
2. Izbor predsjednika Skupštine, imenovanje zapisničara i ovjerača zapisnika.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XIV vanredne sjednice Skupštine akcionara.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Grant Thornton o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2018. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom Izvještaju Grant Thornton za poslovnu 2018. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za poslovnu 2018. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za poslovnu 2018/19. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za poslovnu 2018. godinu.
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za period I - XII 2018. godine.
10. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu za 2018. godinu.
11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rebalansa Plana poslovanja za 2019. godinu.

Pozivaju se svi akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine. Punomoć davaoca punomoći - fizičkog lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a akcionara - pravnog lica od ovlašćenog lica u pravnom licu.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar sa stanjem na dan 26.11.2019. godine. Poziv o sazivanju Skupštine akcionara objavljen je na web stranici Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka www.elektrokrajina.com.
Uvid u materijal može se izvršiti svakog radnog dana od 8 do 14 časova u zgradi Direkcije Preduzeća, ulica Kralja Petra I Karađorđevića br.95. U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana 13.12. 2019. godine, na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se akcionari i punomoćnici akcionara da dođu pola sata prije održavanja sjednice radi registracije.


PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Darko Milunović, dipl. ekonomista

 
Prečice: EKBL