JP Komus a.d. Gacko saziva 15. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

JAVNO PREDUZEĆE „KOMUS" AKCIONARSKO DRUŠTVO GACKO
Broj: NO-572/19
Datum: 29.10.2019.

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik Republike Srpske broj 127/08,58/09 i 100/11),člana 7.Zakona o javnim preduzećima(„Službeni Glasnik Republike Srpske", broj:75/04,78/11), i člana 59. Statuta Društva, Nadzorni odbor JP-a „Komus" AD Gacko na sjednici održanoj 29.11.2019. godine

SAZIVA

15. (petnaestu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara Javnog preduzeća „Komus" akcionarsko društvo Gacko, koja će se održati dana 03.12.2019. godine, (petak) u prostorijama Preduzeća, Ulica Solunskih dobrovoljaca, broj 56, Gacko, sa početkom u 10 časova.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa četrnaeste redovne sjednice Skupštine akcionara, Javnog Preduzeća „Komus" akcionarsko društvo Gacko;
2. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2019. godinu;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu ;
4. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja Društva za 2018. godinu ;
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2018. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine;

U slučaju da redovna sjednica, Skupštine akcionara, ne bude održana u zakazano vrijeme,ponovljena sjednica će biti održana 10.12.2019. godine u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijal se može izvršiti, svakog radnog dana, u vremenu, od 08 do 14 časova, u pravnoj službi Uprava Preduzeća, u Ulici Solunskih dobrovoljaca, broj 56, Gacko. Pozivaju se predstavnici Opštine Gacko, Fonda za restituciju , Penzionog rezervnog fonda Republike Srpske i Akcionari, da lično, ili putem Punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara.Potpis davalaca punomoći, mora biti ovjeren , kod nadležnog organa, ili ovlaštenog lica u Preduzeću.
Ovo pravo učestvovanja i pravo glasa, na Skupštini akcionara ste ostvarili na osnovu, Izvještaja Centralnog registra, na dan: 23.11.2019.godine a u skladu sa članaom 26.Izmjena i dopuna Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik Republike Srpske, broj: 100/11).


Predsjednik Nadzornog odbora
Radmilović Radomir

 
Prečice: KOMG