Elektrodistribucija a.d. Pale saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Mješoviti holding „ERS"
MP ad. Trebinje
ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale
Broj: NO-40-755-1/19
Datum, 24.10.2019. godine

Na osnovu člana 44. tačka 4. Statuta Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale, Nadzorni odbor ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale,

SAZIVA
godišnju sjednicu Skupštine akcionara
Mješovitog holdinga „ERS"- MP a.d. Trebinje
ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale

Godišnja sjednica Skupštine akcionara ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale održaće se dana 09.12.2019.godine (ponedjeljak) sa početkom u 11 časova u prostorijama Preduzeća u Palama, ul. Nikole Tesle br. 12.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara i ovjerača Zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje -ZP „Elektrodistribucija" a.d Pale održane dana 01.03.2019.godine;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o. Banja Luka o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2018. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Akcionog Plana Mješovitog holdinga „ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za otklanjanje nedostataka navedenih u Izvještaju nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o. Banja Luka za 2018. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Revidiranog izvještaja o poslovanju Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje -ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2018. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Revidiranog finansijskog izvještaja Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2018. godinu;
7. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti po završnom računu Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2018. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a. d. Pale za 2018. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a. d. Pale za 2018. godinu;

U slučaju da se godišnja sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 09.12.2019. godine, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 16.12.2019. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, uzmu učešća u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 29.11.2019. godine.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa. Ukoliko akcionar glasa pismenim putem, pismena izjava o glasanju takođe mora biti ovjerena kod nadležnog organa. Uvid u materijal koji će se razmatrati na sjednici Skupštine akcionara može se izvršiti svakog rad-nog dana od dana objavljivanja ovog poziva u prostorijama Preduzeća u terminu od 8,00-16,00 časova.


v.d. Predsjednik Nadzornog odbora
Slavo Krajišnik, dipl.maš.inž.

 
Prečice: EDPL