Swisslion industrija alata a.d. Trebinje saziva 16. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Swisslion Industrija alata a.d. Trebinje
Broj: 1011/2019
Trebinje, 10.10.2019. godine

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima i člana 25. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, člana 33. stav 1. tačka 4. Statuta Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje, Upravni odbor objavljuje:

POZIV
za XVI sjednicu Skupštine akcionara Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje
(redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara)

XVI Sjednica Skupštine akcionara AD održaće se na dan 11.11.2019. godine /ponedjeljak/ u Trebinju, ul. Nikšićki put br. 20, u Spomen-sobi sa početkom u 15 časova.
Za Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara.
a) Predsjedavajućeg Skupštine akcionara
b) Komisije za glasanje
c) Ovjerivača zapisnika
d) Zapisničara i brojača glasova.
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika s prethodne XV sjednice Skupštine akcionara. (Izvjestilac: Predsjedavajući Skupštine).
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2018. godinu. (Izvjestilac: Predsjednik UO)
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2018. godinu. (Izvjestilac: Mirjana Šinik).
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu. (Izvjestilac: Generalni direktor).
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2018. godinu. (Izvjestilac: Izvršni direktor Sektora finansije, računovodstvo i EOP).
7. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti/pokriću gubitaka
8. Verifikacija članova Upravnog odbora

9. Izbor revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2019. godinu.

Ukoliko se sjednica ne može održati zbog nedostatka kvoruma, ista će se održati na dan, 16.11.2019. godine (subota), u 10 časova u istim prostorijama.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale prema predloženom dnevnom redu na internet stranici www.iat-tools.com


Zakonski zastupnik SL IAT
Jovanka Uljarević

 
Prečice: IATR