KP Vodovod i kanalizacija a.d. Šamac saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  KP Vodovod i kanalizacija a.d. Šamac

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima ( Sl. glasnik RS br.75/04 i 78/11 ) i člana 37 Statuta KP „Vodovod i kanalizacija" a.d. Šamac, te odluke Nadzornog odbora broj 1100/19 od 03.10.2019. godine Nadzorni odbor

SAZIVA

Redovnu sjednicu Skupštine akcionara KP „Vodovod i kanalizacija" a.d. Šamac za dan 15.11.2019. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Društva, ul. Njegoševa br.1. , u Šamcu
Za sjednicu se predlaže sledeći:

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tijela Skupštine (Predsjedavajućeg Skupštine akcionara, Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika)
2. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje
3. Razmatranje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za 2018. godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja neavisnog revizora finansijskih izvještaja za 2018. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu
8. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitaka
9. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2020. godinu
10. Rzmatranje i donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članove Odbora za reviziju zbog isteka mandata
11. Donošenje Odluke o imenovanju vd predjsednika i vd dva člana Odbora za reviziju
12. Razno

U slučaju da se zakazana sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 15.11.2019. godine u 12,00 časova, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 22.11.2019. godine u 12,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Materijali za Skupštinu akcionara sa pravom glasa ( Izvještaj Centralnog registra HOV sa 05.11.2019.god.) se mogu vidjeti u prostorijama Društva, ulica Njegoševa br. 1. u Šamcu svakog radnog dana u periodu od 09,00 do 13,00 časova.


PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Marko Todorović, dipl.ekon.

 

 
Prečice: VKSA