Jahorina OC a.d. Pale saziva 36. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Jahorina OC a.d. Pale

AKCIONARSKO DRUŠTVO
OLIMPIJSKI CENTAR "JAHORINA" PALE
P A L E

Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 75/04 i 78/11), člana 267. i 272. stav 4. i 5. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), Odluke o objavljivanju poziva za XXXVI redovnu Skupštinu akcionara, broj: 4904-OC/19 od 09.09.2019. godine, Nadzorni odbor A.D. OC „Jahorina" Pale, objavljuje;

POZIV
ZA XXXVI REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

Nadzorni odbor A.D. OC „Jahorina" Pale objavljuje Poziv za XXXVI redovnu Skupštinu akcionara za 19.11.2019. godine sa početkom u 12:00 časova u Ruskom domu na Jahorini.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED:
1. Izbor radnih tijela za XXXVI redovnu Skupštinu akcionara Društva;
a) Predsjednika Skupštine,
b) Komisije za glasanje,
c) Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXXV vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2017. godinu - D.o.o. „Poslovni informator - revizija",
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja Društva za 2017. godinu.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti po Finansijskom izvještaju Društva u 2017. godini.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva u 2017. godini.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu, sa važnijim događajima nakon isteka poslovne godine.
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju i izvještaja o računovodstvu i finansijskom poslovanju A.D. OC „Jahorina" Pale za 2017. godinu.
9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2018. godinu - Kontal d.o.o. Banja Luka,
10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja Društva za 2018. godinu.
11. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti po Finansijskom izvještaju Društva u 2018. godini.
12. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva u 2018. godini.
13. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu, sa važnijim događajima nakon isteka poslovne godine.
14. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju i izvještaja o računovodstvu i finansijskom poslovanju A.D. OC „Jahorina" Pale za 2018. godinu.
15. Razmatranje i donošenje Odluke o dopuni Statuta A.D. OC „Jahorina" Pale.
16. Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Statuta A.D. OC „Jahorina" Pale - prečišćeni tekst.
17. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju članova Odbora za reviziju.
18. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju članova Odbora za reviziju.

Ako se XXXVI redovna Skupština akcionara Društva ne održi 19.11.2019. godine, zbog nepostojanja kvoruma, ponovljena Skupština će se održati 20.11.2019. godine sa početkom u 12:00 časova sa istim predloženim dnevnim redom, na istoj adresi.
Ovaj poziv objavljuje se na Internet stranici Društva, Banjalučkoj berzi, Dnevnom listu „Večernje novosti" i „EuroBlic", najkasnije 30 dana prije održavanja sjednice.

Poziv za redovnu sjednicu Skupštine i svi skupštinski materijali nalaze se na Internet stranici Društva www.oc-jahorina.com i na Internet stranici Banjalučke berze www.blberza.com i traje neprekidno od dana objave do dana održavanja Skupštine akcionara.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara, tj. 09.11.2019. godine.

Broj: 4925-OC/19
Datum: 09.09.2019. godine

Predsjednik

______________
Nedeljko Elek

 


Prilog:


OCJH_Saziv 36 SA.pdf   470 KB - Latinica

Prečice: OCJH