SHP Celex a.d. Banja Luka saziva 3. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  SHP Celex a.d. Banja Luka

SHP CELEX AD BANJA LUKA
UPRAVNI ODBOR
Broj: 27/2019.g.
Datum: 8.10.2019.g.

Na osnovu člana 304. stav 1. tačka g., a u vezi člana 272. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13) i člana 54. Statuta Tvornice papira SHP Celex a.d. Banja Luka (br. OPU 1082/2012 - Prečišćeni tekst), Upravni odbor Tvornice papira SHP Celex a.d. Banja Luka objavljuje

POZIV

za III vanrednu Skupštine akcionara Tvornice papira SHP Celex a.d. Banja Luka (dalje: Društvo), za 25.10.2019.godine u sjedištu Društva, u Ulici Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka, sa početkom u 9.00 sati.
U slučaju da se u zakazano vrijeme ne održi vanredna Skupština akcionara, ponovljena Skupština će se održati 26.10.2019.godine, sa početkom u 9.00 časova u mjestu održavanja III vanredne Skupštine.
Za sjednicu Skupštine predložen je slijedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara.
a. Izbor Komisije za glasanje,
b. Izbor zapisničara,
c. Izbor ovjerivača zapisnika,
d. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
2. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru eksternog revizora za reviziju finansijskog izvještaja za 2019.godinu.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru člana Upravnog odbora

Ovaj poziv o sazivanju Skupštine akcionara Društva objaviće se bez prekida na internet stranici Društva www.shpgroup.eu, na internet stranici Banjalučke berze i u dva dnevna lista koji su registrovani na području Republike Srpske.
Sve materijale i prijedloge odluka akcionari mogu preuzeti sa internet stranice Društva ili dobiti u sjedištu Društva svakim radnim danom od 9 do 15 časova.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine Društva.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine, odnosno na dan 15.10.2019.godine.


PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Dr Stevan Lomić, s.r.

 
Prečice: CELX