Semberija transport a.d. Bijeljina saziva 4. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

„SEMBERIJA-TRANSPORT" AD Bijeljina
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu Odluke o sazivanju IV vanredne Skupštine akcionara "SEMBERIJA-TRANSPORT" AD Bijeljina na zahtjev Upravnog odbora, broj: 623/19 od 30.09.2019. godine, upućuje se:

POZIV
za IV vanrednu Skupštinu akcionara
„SEMBERIJA-TRANSPORT" AD Bijeljina

Pozivamo Vas da prisustvujete IV vanrednoj Skupštini akcionara, koja će održati dana 16.10.2019. godine (srijeda), u prostorijama u sjedištu Društva, u Ulici Moskovska br. 1, sa početkom u 10:00 časova.

Predloženi dnevni red sjednice:

1.Izbor predsjednika Skupštine akcionara;
2.Izbor radnih tijela: zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju Zapisnik i članova Komisije za glasanje;
3. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje o verifikaciji prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara;
4. Usvajanje Zapisnika sa III vanredne sjednice Skupštine akcionara;
5. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti na raspolaganje imovinom velike vrijednost, broj: 455/19;
6. Razno.

Razlog sazivanja vanredne Skupštine akcionara je stavljanje van snage Odluke o davanju saglasnosti na raspolaganje imovinom velike vrijednost, broj: 455/19, donesene na III vanrednoj Skupštini akcionara, zbog pokretanja sudskog postupka radi odlučivanja o zakonitosti rješenja kojim se utvrđuje pravo svojine u korist Društva na nepokretnostima koje su trebale biti predmet raspolaganja. Kako Društvo do daljnjeg neće moći upisati pravo svojine u javnim evidencijama o nepokretnostima, samim time onemogućeno je i stavljanje u promet nepokretnosti, odnosno zaključivanje ugovora o prometu nepokretnosti.
Upravni odbor je na 65. sjednici, održanoj dana 30.09.2019. godine stavio van snage: Odluku o davanju preporuke za zaključenje posla raspolaganja imovinom velike vrijednosti, broj: 415/19 i Izvještaj o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrijednost, broj: 415-1/19. Nesaglasni akcionari koji su tražili otkup akcija, u slučaju donošenja Odluke iz tačke 5, biće obavješteni o stavljanju van snage Odluke na kojoj zasnivaju to svoje pravo.
Pravo učešća i pravo glasa na IV vanrednoj Skupštinu akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja iz knjige akcionara „Centralnog registra za hartije od vrijednosti" a.d. Banja Luka, koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionarana, odnosno na dan 06.10.2019. godine.
U slučaju neodržavanja Skupštine zbog nedostatka kvoruma ponovljena Skupština će se održati u roku od tri dana od prvobitno zakazanog datuma održavanja sjednice, odnosno dana 19.10.2019. godine, sa početkom u 10:00 časova.
Odluka o sazivanju Skupštine Akcionara objavljena je u Dnevnim novinama „Glas Srpske" i „Nezavisne novine", kao i na internet stranici Banjalučke berze.

Bijeljina, 30.09.2019. godine
Broj: 624/19

Predsjednik
Upravnog odbora
Muhidin Hujdurović

 
Prečice: SMBT