Komunalac a.d. Kozarska Dubica saziva 5. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Komunalac a.d. Kozarska Dubica

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"KOMUNALAC" KOZARSKA DUBICA

Na osnovu člana 267.stav 2 Zakona o privrednim društvima (SL. glasnik Republike Srpske br:127/08,58/09 i 100/11),člana 7. stav 1.tačka (l) i (lj) Zakona o javnim preduzećima (Sl. glasnik RS. Br:75/07 i 78/11) i člana 44. stav 1 tačka (d) Statuta i Odluke broj: NO-01-887-3/19 od 28.06.2019. godine, Nadzorni odbor „Komunalac" a.d. Kozarska Dubica:

SAZIVA
petu vanrednu sjednicu Skupštine
akcionara „Komunalac" a.d. Kozarska Dubica

Peta vanredna sjednica Skupštine akcionara "Komunalac" AD Kozarska Dubica će se održati 15.07.2019. godine sa početkom rada u 12,00 časova, u prostorijama "Komunalac" AD Kozarska Dubica, ulica Miroslava Antića bb.
Za sjednicu se predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1.Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
- Komisija za glasanje
- Zapisničar
- Ovjerivači zapisnika,
2.Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje,
3.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XIX redovne sjednice Skupštine akcionara "Komunalac" AD Kozarska Dubica,
4. Donošenje Odluke o prvoj emisiji obveznica javnom ponudom,
5.Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti
6.Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za izvršenje revizije finansijskih izvještaja za 2019. godinu. .

Izvještaj o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrijednosti:
- Odluka o raspolaganju imovinom velike vrijednosti se odnosi na preuzimanje obaveza i zaključenje ugovora o prodaji obveznica na osnovu kojih će se potpisati sporazumi o zasnivanju založnog prava na nepokretnostima, pokretnoj imovini i
- Izvještaja o radu Odbora za reviziju, računima Društva, kao i davanje sredstava obezbjeđenja u vidu mjenica, naloga za prenos i vinkulirane polise osiguranja.

Nadzorni odbor „Komunalac" a.d. Kozarska Dubica daje preporuku Skupštini akcionara da donese Odluku o raspolaganju imovinom velikom vrijednosti.

Razlog za davanje Preporuke Nadzornog odbora Skupštini akcionara je:
"Komunalac" a.d. Kozarska Dubica namjerava emitovati obveznice u iznosu 1.300.000,00 KM.

Razlozi za emitovanje obveznica su:
-Izmirenje postojećih poreskih obaveza po I i II reprogramu, kao i izmirenje redovnog duga preme Poreskoj upravi RS,
-Izmirenje obaveza prema Upravi za indirektno oporezivanje,
-Izmirenje kreditnog zaduženja kod Nova Banka a.d. banja Luka,
-Izmirenje obaveza prema dobavljačima, a sve u ukupnom iznosu od 1.300.000,00 KM.

Detaljan Izvještaj o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrijednosti i preporuka Nadzornog odbora za zaključenje ovih pravnih poslova uz obrazloženje preporuke čine sastavni dio materijala za Skupštinu akcionara.

Akcionar koji glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za ovu Odluku, može da traži od Društva da otkupi njegove akcije po tržišnoj vrijednosti u skladu sa članom 435 i 436. Zakonoa o privrednim društvima („Sl. Glasnik Republike Srpske" broj:127/08) i člana 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik Republike Srpske"br 67/13).
Akcionar koji namjerava da koristi svoje pravo na traženje otkupa akcija dužan je da prije odlučivanja na sjednici Skupštine uputi Društvu pismeno ovavještenje o namjeri da koristi to pravo, ako se na Skupštini donese ova odluka u skladu sa članom 435. stav 5. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik Republike Srpske br:127/08) i člana 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik Republike Srpske" br:17/13).

Odluku o zaključenju posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti donosi Skupština akcionara „Komunalac" a.d. Kozarska Dubica, koji imaju pravo glasa o tom pitanju, kvalifikovanom većinom akcionara, svake klase akcija čija se prava mijenjaju ovim poslom.

Pozivaju se akcionari da lično ili preko punomoćnika ili pismenim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara Društva "Komunalac" AD Kozarska Dubica.
Punomoć za zastupanje mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili u stručnoj službi Društva. Sa sadržajem materijala koji su na dnevnom redu Skupštine, zainteresovana lica mogu se upoznati u stručnoj službi, svakog radnog dana od dana objavljivanja pa do dana održavanja Skupštine u vremenu od 10 do 14 časova. U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena Skupština akcionara će se održati 22.07.2019. godine, na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim
redom.


Predsjednik Nadzornog odbora
Ljiljana Goga dipl. ecc s.r.

 
Prečice: KMNC