Semberija transport a.d. Bijeljina saziva 3. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"SEMBERIJA-TRANSPORT" AD Bijeljina
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu Odluke o sazivanju III vanredne Skupštine akcionara "SEMBERIJA-TRANSPORT" AD Bijeljina, broj: 414/19 od 2.7.2019. godine, na zahtjev Upravnog odbora, upućuje se

POZIV
za III vanrednu Skupštinu akcionara
"SEMBERIJA- TRANSPORT" AD Bijeljina

Pozivamo Vas da prisustvujete III vanrednoj Skupštini akcionara, koja će biti održana dana, 2.8.2019. godine (četvrtak),u prostorijama Društva, u ulici Moskovska br. 1, sa početkom u 10 časova.
Predloženi dnevni red sjednice:
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara;
2. Izbor radnih tijela: zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i članova Komisije za glasanje;
3. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje o verifikaciji prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara;
4. Usvajanje zapisnika sa XX godišnje Skupštine akcionara;
5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na raspolaganje imovinom velike vrijednost (neophodna kvalifikovana većina glasova prisutnih akcionara i akcionara koji glasaju pisanim putem);
6. Razno.

Razlog sazivanja vanredne Skupštine akcionara je davanje saglasnosti na raspolaganje imovinom velike vrijednosti, odnosno prodaji nekretnine Društva.

Izvještaj o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrijednosti:
Posao raspolaganja imovinom velike vrijednosti predstavlja prodaja nekretnine - poslovnih, pomoćnih zgrada u privredi i poslovnog prostora u privredi, kao i zemljišta uz privrednu zgradu, na adresi Moskovska 1, Bijeljina, ukupne površine: 12.390 m2. Sredstava dobijena prodajom koristiće se za izmirenje dugovanja, prevashodno kreditnih obaveze prema bankama i finansijskih lizinga, te dugovanja prema glavnim dobavljačima, koje u okolnostima konstantnog smanjenja poslovnih aktivnosti dugoročno ugrožavaju likvidnost Društva, a da nema naznaka da će se uslovi poslovanja promijeniti nabolje u narednom periodu. Regulacionim planom na predmetnoj parceli predviđena je izgradnja stambenih i stambeno-poslovnih objekata višeporodičnog tipa stanovanja, zbog čega je Društvu onemogućeno ostvariti niti jedno investiciono ulaganje u poslovne kapacitete redovne djelatnosti ili eventualna izgradnja novih objekata, koje nije u skladu sa Regulacionim planom, što predstavlja opasnost po budućnost poslovanja, jer su postojeći objekti dotrajali i nefunkcionalni, te kao takvi predstavljaju opterećenje. Upravni odbor će nakon istraživanja tržišta tražiti pisani prijedlog cijene za prodaju dijela imovine od privrednih subjekata koja obavljaju djelatnost izgradnje stambeno-poslovnih objekata. Nakon prikupljanja ponuda, Upravni odbor ovlastiće direktora da sa ponuđačima, sa pažnjom dobrog privrednika, pregovara o cijeni i prihvati prijedlog ekonomski najpovoljnije ponude. Dio sredstava koristiće se za kupovinu znatno manje parcele na povoljnoj lokaciji, i izgradnju infrastrukture koja odgovara stvarnim kapacitetima i potrebama obavljanja redovne djelatnosti.

Preporuka Upravnog odbora:
Upravni odbor je na 63. sjednici održanoj dana, 2.7.2019. godine, usvojio Odluku, broj: 415/19, kojom preporučuje zaključenje posla raspolaganja imovinom velike vrijednosti.

Obavještenje akcionarima:
Akcionar koji glasa protiv odluke ili se uzdrži od glasanja može da traži od Društva da otkupi njegove akcije, i ima pravo na procjenu i naknadu vrijednosti njegovih akcija, u skladu sa članovima 435. i 436. Zakona o privrednim društvima.
Pravo učešća i pravo glasa na III vanrednoj Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja iz knjige akcionara "Centralnog registra za hartije od vrijednosti" a.d. Banjaluka, koji sadrži oznaku akcije, podatkeo vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan, 23.7.2019. godine.


Bijeljina, 2.7.2019. godine
Broj: 414/19

Predsjednik Upravnog odbora
Muhidin Hujdurović

 
Prečice: SMBT