JP Vodovod i kanalizacija a.d. Pale saziva 17. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE
Broj: 2266/19.
Datum: 26.6.2019. godine

Na osnovu člana 267. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 127/08, 58/09 100/11 i 67/13), člana 7. stav 1. tačka l) Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 75/04 i 78/11), člana 35. stav 2. i člana 53. stav 1. tačka 4. Statuta Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" a.d. Pale djel.br. 788/11., Nadzorni odbor saziva

17. GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA JAVNOG PREDUZEĆA
"VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d. Pale

17. godišnja Skupština akcionara biće održana 12.8.2019. godine (ponedjeljak) sa početkom u 12 časova u prostorijama JP "Vodovod i kanalizacija" a.d. Pale u ul. Mladena Todorovića br.1., Pale.
Za 17. godišnju Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor verifikacione komisije, predsjedavajućeg Skupštine akcionara, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 8. vanredne Skupštine akcionara održane dana, 28.9.2018. godine
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju preduzeća u 2018. godini
4. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja za 2018. godinu
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja i mišljenja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2018. godinu od strane d.o.o. "Poslovni informator-revizija" Bijeljina
6. Razmatranje i donošenje odluke o raspodjeli neraspoređene neto dobiti iz 2018. godine
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju JP "Vodovod i kanalizacija" a.d. Pale u poslovnoj 2018. godini
8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora JP "Vodovod i kanalizacija" a.d. Pale u poslovnoj 2018. godini
9. Donošenje odluke o zaključenju vansudskog poravnanja JP"Vodovod i kanalizacija" a.d. Pale sa preduzećem "Stanišić" d.o.o. Pale, Donja Ljubogošta
10. Razmatranje i usvajanje plana poslovanja preduzeća za 2019, 2020. i 2021. godinu

Skupštinu akcionarskog društva čine i u njoj pravo učešća imaju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na deseti dan prije dana održavanja godišnje Skupštine i to na dan, 2.8.2019. godine
U slučaju da 17. godišnja Skupština akcionara zbog nedostatka kvoruma ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena godišnja Skupština akcionara biće održana 16.8.2019. godine (petak), u isto vrijeme , na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijale za ovu Skupštinu može se izvršiti svakog radnog dana u pravnoj službi preduzeća u vremenu od 8 do 14 časova.


PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Kremenović Miroslav s.r.

 
Prečice: VDPL