Park KP a.d. Mrkonjić Grad saziva 9. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Službeni glasnik RS 54/19

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 75/04 i 78/11) i člana 268. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 22. Statuta Komunalnog preduzeća "Park" a.d. Mrkonjić Grad, Nadzorni odbor Preduzeća, na 10. redovnoj sjednici, održanoj 25.6.2019. godine, donosi

ODLUKU
o sazivanju Devete vanredne sjednice
Skupštine akcionara KP "Park" a.d. Mrkonjić Grad

Dana 26.7.2019. godine u 12 časova u sali za sastanke Preduzeća, Ul. Stevana Sinđelića 51, održaće se Deveta vanredna sjednica Skupštine akcionara KP "Park" a.d. Mrkonjić Grad, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) komisije za glasanje,
b) zapisničara,
v) dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje izvoda iz Zapisnika sa prethodne, 18. redovne sjednice Skupštine akcionara, održane 12.6.2019. godine;
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju;
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju tri člana Odbora za reviziju;
5. Donošenje odluke o izboru Komisije za primopredaju dužnosti između dosadašnjeg i novoimenovanog Odbora za reviziju;
6. Razno.

U slučaju da Deveta vanredna sjednica Skupštine ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica biće održana 29.7.2019. godine u 12 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Poziv za Devetu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srpske" i u dnevnom listu "Euro Blic".

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske, koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcije sa stanjem na 10. dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na 16.7.2019.godine.

Uvid u materijal može biti izvršen svakog radnog dana u vremenu od 12 do 14 časova u prostorijama Preduzeća.

Pozivaju se akcionari da lično ili putem opunomoćenika učestvuju u radu Skupštine akcionara. Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili, ako akcionar glasa pisanim putem, pisana izjava o glasanju mora takođe biti ovjerena kod nadležnog organa.

Broj: 171.1/19
Mrkonjić Grad, 25.6.2019. godine


Predsjednik
Nadzornog odbora,
Zoran Anđelić, s.r.

 
Prečice: KPMG