Ušće Bosne VP a.d. Šamac saziva 18. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

VD "Ušće Bosne" AD Šamac
Cara Dušana 106, 76230 Šamac
Broj: 262/19
Datum: 14.6.2019. god.

Na osnovu člana 267. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/2008 do 100/2011) i čl. 40. Statuta Vodoprivrednog preduzeća "Ušće Bosne" AD Šamac, Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 12.6.2019. god. donio je:

ODLUKU
o sazivanju XVIII redovne godišnje sjednice
Skupštine akcionara VD "Ušće Bosne" AD Šamac za 2019. godinu

Skupština će biti održana 29.7.2019. godine u Šamcu, u prostorijama Društva sa početkom u 12 sati, a ponovljena, ako se ne održi redovna zbog nedostatka kvoruma, biće održana istog dana u 13 sati, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara;
2. Imenovanje radnih tijela Skupštine,
a) Komisije za glasanje,
b) zapisničara i
v) dva ovjerivača zapisnika.
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje;
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XVII redovne Skupštine akcionara VD "Ušće Bosne" a.d. Šamac održane 25.6.2018. god.
5. Razmatranje i usvajanje:
a) Finansijskog izvještaja za 2018. god.
b) Izvještaja o poslovanju za 2018. god.
v) Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajem za 2018. god.
6. Razmatranje i usvajanje odluke o pokrivanju gubitka za 2018. god.
7. Razmatranje i usvajanje plana poslovanja za 2019. god.
8. Razmatranje i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskog izvještaja za 2019. god.
9. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu UO Društva za 2018. god.
10. Donošenje odluke o razrješenju članova UO Društva,
11. Donošenje odluke o izboru članova UO Društva. Materijali za 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. i 11. tačku dnevnog reda dostavljaju se uz poziv.

Akcionari koji se pozivaju putem oglasne table mogu se upoznati sa materijalima koji se nalaze u upravi Društva svakog radnog dana od 9 do 14 sati.
Pravo učešća u radu Skupštine imaju svi akcionari bez uslovljavanja brojem akcija, punomoćnici akcionara kao i oni koji se odluče da glasaju pismenim putem. Punomoći se mogu ovjeriti i u upravi Društva. Pozivamo sve akcionare da učestvuju u radu Skupštine.


Predsjednik UO
Đoko Vidaković

 

 
Prečice: USBS