Fabrika obuće FOMG a.d. Mrkonjić Grad saziva 13. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Fabrika obuće FOMG a.d. Mrkonjić Grad

Fabrika obuće "FOMG" AD Mrkonjić Grad
Cara Lazara bb
Broj: 38/2019
Dan: 25.6.2019.

U skladu sa članovima 304. i 267. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj 127/08 i 58/09), članom 23. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima RS ("Službeni glasnik RS", broj 100/11 od 23.9.2011), Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj 67/2013 od 18.7.2013) i članom 29. i 41. Statuta FOMG AD Mrkonjić Grad-prečišćeni tekst (broj 23/2011 od 30.12.2011. i 34/2013 od 24.12.2013), Upravni odbor Društva na sjednici održanoj dana, 25.6.2019. godine, donio je odluku kojom

SAZIVA

Trinaestu redovnu sjednicu Skupštine akcionara Fabrike obuće "FOMG" AD Mrkonjić Grad koja će biti održana dana, 29.7.2019. godine, u 12 časova u prostorijama Tvornice obuće BEMA d.o.o. Banjaluka, Vojvode Pere Krece bb, Banjaluka.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1) Donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine
2) Izbor radnih tijela Skupštine
- Komisija za glasanje
- Zapisničar
- Ovjerivači zapisnika
3) Usvajanje zapisnika sa prve vanredne sjednice Skupštine
4) Usvajanje finansijskog izvještaja za 2018. godinu
5) Usvajanje izvještaja nezavisnog revizora za 2018. godinu
6) Usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2018. godinu
7) Usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu
8) Usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2018. godinu
9) Usvajanje odluke o pokriću gubitka za 2018. godinu
10) Tekuća pitanja

Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici da prisustvuju sjednici Skupštine akcionara. Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnih organa, a punomoć pravnih lica mora biti ovjerena potpisom i pečatom odgovornog lica. Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu liste akcionara koji izdaje Centralni registar na dan, 19.7.2019. godine - deseti dan prije održavanja sjednice.
U slučaju da zbog nedostatka kvoruma se ne održi zakazana sjednica, zakazuje se ponovljena sjednica Skupštine istog dana, 29.7.2019. godine, u 13 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Materijal za sjednicu je dostupan akcionarima u prostorijama društva, svakog radnog dana od 8 do 15 časova.


Upravni odbor

 
Prečice: FOMG