Sana - Elvis a.d. Novi Grad saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Sana - Elvis a.d. Novi Grad

Upravni Odbor
Sana Elvis AD Svodna
Broj: XVI-UO/19-6-19
Dana: 19.06.2019

Na osnovu Člana 267 I 272. Zakona o privrednim društvima ( Sl.Gl. RS broj 127/08, i 58/ 09 i 100/11) i člana 49 tačka 3 STATUTA Sana Elvis a.d. Svodna, Upravni odbor društva na sjednici održanoj 19.06.2019 godine, donio je odluku kojom

SAZIVA

Redovnu Skupštinu akcionara Sana Elvis a.d. Svodna koja će se održati 25.07.2019. godine sa početkom u 14 časova u prostorijama Sana Elvis a.d. Svodna.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika
a) zapisničara
b) ovjerivače zapisnika
c) komisije za glasanje
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje
d) izvještaja nezavisnog revizora
e) financijskog izvještaja
f) izvještaja o poslovanju
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora
5. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti
6. Informacija plana rada za 2019
7. Izbor nezavisnog revizora

Pozivaju se Akcionari, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici, da prisustvuju Skupštini Akcionara Društva. Pravo glasa akcionar može da ostvaruje lično ili putem punomoćnika.
Skupština može odlučivati ako su joj prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od polovine ukupnih glasova, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.
Ukoliko se Skupština ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma zakazuje se ponovljena Skupština za isti dan u 15 časova u prostorijama društva.

 

Predsjednik
Upravnog Odbora
Sretko Jovanković dipl.oec.

 

 
Prečice: SNEL