JP Komunalno a.d. Pale saziva 17. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

JAVNO PREDUZEĆE "KOMUNALNO"a.d. Pale
Broj: 399/19.
Datum: 14.6.2019. godine

Na osnovu člana 35. stav 3. Statuta Javnog preduzeća "Komunalno" a.d. Pale, Nadzorni odbor saziva

17. SKUPŠTINU AKCIONARA JAVNOG PREDUZEĆA "KOMUNALNO" a.d. Pale

Skupština akcionara biće održana dana, 24.7.2019. godine (srijeda), sa početkom u 12 časova u prostorijama Skupštine opštine Pale.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor zapisničara, ovjerivača zapisnika i članova Komisije za glasanje
2. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 16. Skupštine akcionara održane dana, 3.9.2018. godine
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora JP "Komunalno" a.d. Pale
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju preduzeća u 2018. godini
6. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja preduzeća za 2018. godinu
7. Razmatranje i davanje saglasnosti na izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji godišnjeg obračuna za 2018. godinu
8. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz ranijih godina
9. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta JP "Komunalno" a.d. Pale
10. Donošenje odluke o izboru nezavisnog vanjskog revizora
11. Tekuća pitanja

U slučaju da 17. Skupština akcionara zbog nedostatka kvoruma ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena Skupština akcionara biće održana dana, 31.7.2019. godine (srijeda), u isto vrijeme na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijale za ovu Skupštinu može se izvršiti svakog radnog dana u pravnoj službi Preduzeća u vremenu od 8 do 14 časova.


PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Poljaković Njegoš

 
Prečice: KPPL