Vodovod a.d. Kozarska Dubica saziva 16. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj: 129/NO-28/19
Datum: 17.6.2019. godina

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS" br: 75/04 i 78/11), te člana 35. Statuta preduzeća Vodovod a.d. Kozarska Dubica, Nadzorni odbor

SAZIVA

16. godišnju Skupštinu akcionara "Vodovod" AD Kozarska Dubica koja će biti održana dana, 23.7.2019. godine, sa početkom u 12 časova, u poslovnim prostorijama preduzeća "Vodovod" AD Kozarska Dubica, ulica Kralja Petra I Oslobodioca bb u Kozarskoj Dubici.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
- Komisije za glasanje
- Zapisničara,
- Dva ovjerivača zapisnika,
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika sa godišnje Skupštine akcionara "Vodovod" AD Kozarska Dubica održane dana, 15.8.2018. godine,
4. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2018. godinu,
5. Donošenje odluke o rasporedu dobiti "Vodovod" AD Kozarska Dubica ostvarene u 2018. godini,
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izvještaja " Vodovod" AD Kozarska Dubica za 2018. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu preduzeća "Vodovod" a.d. Kozarska Dubica za 2018. godinu
8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2018. godinu,
10. Razmatranje i usvajanje proizvodno - finansijskog plana "Vodovod" AD Kozarska Dubica za 2019. godinu,

U slučaju da se godišnja Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica biće održana dana, 30.7.2019. godine, u12 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcije sa stanjem na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, odnosno na dan, 13.7.2019. godine.
Uvid u materijal za Skupštinu akcionara se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 9 do 14 časova u Upravnoj zgradi "Vodovod" a.d. Kozarska Dubica, ulica Kralja Petra I Oslobodioca bb, Kozarska Dubica.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Punomoć za zastupanje mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili u stručnoj službi preduzeća.


PREDSjEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Tankosić Marko, dipl. informatičar

 
Prečice: VDKZ