JP Vodovod a.d. Gacko saziva 15. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  JP Vodovod a.d. Gacko

Nadzorni odbor
Broj: NO-128/19
Datum: 17.06.2019. godine

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima (Sl. glasnik R.S.,broj 75/04,78/11), Nadzorni odbor JP ''Vodovod''AD Gacko,

SAZIVA

15.(petnaestu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara JP ''VODOVOD'' AD Gacko

Petnaesta redovna sjednica Skupštine akcionara, održaće se dana 24.07.2019. godine u 11 časova (srijeda), u Upravi preduzeća, Ul. Solunskih dobrovoljaca br.1, Gacko.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 14. (četrnaeste) sjednice Skupštine akcionara JP „Vodovod'' a.d. Gacko .
2. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2019. godinu.
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja društva za 2018. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja društva za 2018. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za period od od 01.01. 2018. godine do 31.12.2018. godine.
7. Donošenje odluke o kreditnom zaduženju preduzeća.
8. Informacija o realizaciji predloženih i usvojenih plana mjera za prevazilaženje krize u preduzeću sa 14. redovne sjednice skupštine akcionara.

U slučaju da redovna sjednica Skupštine akcionara ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će biti održana 01.08.2019. godine u 11 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijal se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 08 do 14 časova u Pravnoj službi - uprava preduzeća u Ul. Solunskih dobrovoljaca br 1, u Gacku.
Pozivaju se predstavnici : OPŠTINE GACKO, FONDA ZA RESTITUCIJU, PENZIONOG REZERVNOG FONDA RS I AKCIONARI da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara.
Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlaštenog lica u preduzeću.
Ovo pravo učestvovanja i pravo glasa na Skupštini akcionara ste ostvarili na osnovu izvještaja Centralnog registra na dan 14.07.2019. godine, a u skladu sa članom 26. Izmjena i dopuna Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS 100/11).


PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Milošević Dragoljub dipl. inž. elektrotehnike

 

 
Prečice: VDVG