Željeznice RS a.d. Doboj saziva 34. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ
Broj : 1-2.13364-1/19
Dana: 13.6.2019. godine

Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", br. 75/04 i 78/11), člana 46. tačka 4. Statuta Željeznica RS a.d. Doboj, a u vezi sa članom 272. i članom 304. stav 1. tačka g) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), te Odluke Nadzornog odbora Društva sa 1. redovne sjednice održane dana, 13.6.2019. g., zakazujem 34. (trideset četvrtu) redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj.
Sjednica će se održati u (četvrtak), 18.7.2019. godine u objektu željezničke stanice Banjaluka, Ul. Prote Nikole Kostića bb - sala Sekcije STD Banjaluka, sa početkom rada u 11 časova.
Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Imenovanje radnih tijela: zapisničara, ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje.
2. Usvajanje zapisnika o radu i odlučivanju sa 18. vanredne i ponovljene 18. vanredne sjednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj za 2018. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj za 2018. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2018. godinu.
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobitka u 2018. godini.
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Željeznica RS a.d. Doboj za 2018. godinu sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Standardima korporativnog upravljanja.
8. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora, revizora "GRANT THORNTON" d.o.o. Banjaluka, o reviziji finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2018. godinu.
9. Razmatranje i usvajanje akcionog plana aktivnosti, mjera i radnji na realizaciji preporuka po izvještaju nezavisnog revizora, "GRANT THORNTON" d.o.o. Banjaluka, o reviziji finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2018. godinu.

U slučaju da se Skupština ne održi u gore zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština biće održana u četvrtak, 1.8.2019. godine, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu, sa početkom rada u 11 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine, akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan, 8.7.2019. godine.

NAPOMENA:
Akcionari mogu izvršiti uvid u dnevni red sjednice i prijedloge odluka po istom, na internet stranici Društva www.zrs-rs.com i sajtu BL Berze, a u ostale propratne materijale u kancelariji broj 26. u Upravnoj zgradi Društva u Doboju, ulica Svetog Save broj 71, te u poslovnoj zgradi u Banjaluci, ulica Jasenovačkih logoraša br. 4/A, kancelarija br. 204. u dane 15, 16. i 17.7.2019. godine u vremenu od 10.30 do 13 časova.
Evidencija akcionara sa pravom glasa vršiće se na dan i zakazanom mjestu održavanja Skupštine,u vremenu od 10 do 10.50 časova.
Naknadne prijave za prisustvo istoj neće se uzimati u razmatranje.


PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Mladen Mićić, dipl. pravnik

 
Prečice: ZERS