Elektrokrajina a.d. Banja Luka ponovo saziva 44. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Elektrokrajina a.d. Banja Luka

MJEŠOVITI HOLDING „ERS"
MP AD TREBINJE
ZP „ELEKTROKRAJINA" AD BANJALUKA
NADZORNI ODBOR
Broj: NO-3206/19
Dana, 11.06.2019. godine

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13) i člana 44. Statuta Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka, Nadzorni odbor

SAZIVA
XLIV sjednicu Skupštine akcionara

XLIV (četrdeset četvrta) vanredna sjednica Skupštine akcionara Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka, održaće se dana 28.06.2019. godine sa početkom u 9 časova u prostorijama Direkcije Preduzeća, sala za sastanke na 4. spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića br. 95.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
2. Izbor predsjednika Skupštine, imenovanje zapisničara i ovjerača zapisnika.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XLIII vanredne sjednice Skupštine akcionara.
4. Donošenje Odluka:
a) o razrješenju člana Nadzornog odobra ispred malih akcionara zbog isteka mandata.
b) o izboru člana Nadzornog odobra ispred malih akcionara.
5. Donošenje Odluka:
a) razrješenje članova Nadzornog odbora ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske zbog isteka mandata.
b) izbor članova Nadzornog odbora ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske.

Pozivaju se svi akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine. Punomoć davaoca punomoći - fizičkog lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a akcionara - pravnog lica od ovlašćenog lica u pravnom licu.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar sa stanjem na dan 18.06.2019. godine.
Poziv o sazivanju Skupštine akcionara objavljen je na web stranici Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka www.elektrokrajina.com.
Uvid u materijal može se izvršiti svakog radnog dana od 8 do 14 časova u zgradi Direkcije Preduzeća, ulica Kralja Petra I Karađorđevića br.95.
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana 05.07.2019. godine, na istom mjestu u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom. Pozivaju se akcionari i punomoćnici akcionara da dođu pola sata prije održavanja sjednice radi registracije.


PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Božica Vukašinović, dipl. ekonomista

 
Prečice: EKBL