ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina - u likvidaciji saziva 4. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  DUIF Invest nova a.d. Bijeljina

Na osnovu člana 268. I člana 270. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11,i 67/13), člana 85. Zakona o investicionim fondovima (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 92/06 i 82/15) i člana 24. Statuta ZMIF-a „Invest nova fond" ad Bijeljina u likvidaciji, Upravni odbor društva za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova" ad Bijeljina, na sjednici održanoj dana 10.06.2019. godine, donio je odluku kojom

SAZIVA

IV vanrednu sjednicu Skupštine akcionara zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Invest nova fond" ad Bijeljina u likvidaciji za dan - 28.06.2019. godine, sa početkom u 10 časova, u sjedištu Društva za upravljanje, ul. Gavrila Principa broj 11. Bijeljina, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika skupštine, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje,
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice skupštine akcionara fonda,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o sprovedenoj likvidaciji fonda,
5. Razmatranje i usvajanje Završnog bilansa stanja fonda na dan 28.05.2019. godine,
6. Razmatranje i donošenje Odluke o zaključenju postupka dobrovoljne likvidacije fonda,
7. Razmatranje i donošenje Odluke o brisanju fonda iz sudskog registra i
8. Tekuća pitanja

Skupština akcionara fonda može odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji predstavljaju najmanje 30 % osnovnog kapitala fonda, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.
Ako se sjednica skupštine akcionara fonda ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana 05.07.2019. godine u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo glasa na sjednici skupštine imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 18.06.2019. godine.
Materijal za skupštinu akcionara fonda su dostupni na internet strani društva za upravljanje www.investnova.info, ili u sjedištu društva svakim radnim danom osim subote i nedelje u vremenu od 8 do 14 časova, i na zahtjev akcionara putem e-mail adrese office@investnova.info
Akcionari mogu glasati i pismenim putem, tako što će u sjedište društva za upravljanje, ili putem e-maila dostaviti glasački listić najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice akcionara fonda.
Akcionari sve dodatne informacije mogu dobiti na telefon broj: 055 208 131.

Upravni odbor

 

 
Prečice: INVP