Malpreh a.d. Banja Luka saziva 23. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"MALPREH" AD BANJALUKA

Na osnovu članova 267, 272. i 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 82. Statuta "Malpreh" a.d. Banjaluka, Upravni odbor "Malpreh" a.d. Banjaluka na sjednici održanoj dana, 31.5.2019. godine donio je odluku kojom

SAZIVA

23. redovnu sjednicu Skupštine akcionara "Malpreh" a.d. Banjaluka, koja će biti održana dana, 12.7.2019. godine (petak), u 12 časova u prostorijama Uprave Društva, Vidovdanska br. 53. Banjaluka.
Za sjednicu Skupštine se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine;
2. Upoznavanje sa odlukama predsjednika Skupštine akcionara o imenovanju kandidata za članove:
a) komisije za glasanje
b) zapisničara i ovjerivača zapisnika;
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Skupštine akcionara "Malpreh" a.d. Banjaluka
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2018. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2018. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Društva za 2018. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu;
9. Donošenje odluke o pokriću ostvarenog gubitka za 2018. godinu;
10. Razno

U slučaju da sjednica Skupštine akcionara ne bude održana u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine biće održana istog dana u 13 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija, sa stanjem na dan, 2.7.2019. godine.
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara. Punomoći moraju biti ovjerene od strane nadležnog organa. Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva
najkasnije dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za Skupštinu svakim radnim danom od 9 do 12 časova u sjedištu Društva, Ul. Vidovdanska br. 53, Banjaluka.


UPRAVNI ODBOR

 
Prečice: MLPH