Grawe osiguranje a.d. Banja Luka saziva 42. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Grawe osiguranje a.d. Banja Luka

Prema članu 22 Statuta Upravni odbor akcionarskog društva za osiguranje
GRAWE, Banja Luka saziva

XXXXII  V A N R E D N U  S J E D N I C U
SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANJE GRAWE,
BANJA LUKA

Sjednica se održava 14.06.2019 u prostorijama Društva u Banja Luci, I Krajiškog korpusa 39 u 10.00 časova.

Za ovu Sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I  R E D
1. Izbor predsjednika Skupštine;
2. Izbor zapisničara Skupštine i ovjerivača Zapisnika;
3. Izbor komisije za glasanje;
4. Usvajanje Zapisnika XXXXI Skupštine od 12.03.2019;
5. Usvajanje Odluke o raspodjeli neraspoređene dobiti;
6. Usvajanje Odluke o povečanju osnivačkog kapitala;
7. Usvajanje Odluke o VII emisiji akcija;
8. Usvajanje Odluke o izmjeni osnivačkog akta;
9. Usvajanje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta osnivačkog akta;
10. Usvajanje Odluke o izmjeni statuta;
11. Usvajanje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta statuta;
12. Usvajanje odluke o raspodjeli osnovnog kapitala.

Banja Luka, 29. Maj 2019.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra - Knjiga akcionara, koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan
04.06.2019. godine.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva, Banja Luka, I Krajiškog korpusa 39.

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Marko Mikić

 
Prečice: GRAW