Napredak a.d. Bijeljina saziva 18. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Napredak a.d. Bijeljina

„NAPREDAK" AD BIJELJINA
DATUM: 21.05.2019. GODINE
BROJ:20/2019.

Na osnovu člana 73. Statuta „Napredak" a.d. Bijeljina, Upravni odbor ovog Društva je na sjednici održanoj dana 21.05.2019. godine, donio

ODLUKU KOJOM SAZIVA
XVIII REDOVNU (GODIŠNJU) SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA


XVIII redovna sjednica Skupštine akcionara će se održati dana 17. 06. 2019. godine u sjedištu Društva, ulica Vidovdanska broj 46 u Bijeljini, sa početkom u 9 (časova) časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći


DNEVNI RED:

1. Izbor predsjedavajućeg na sjednici Skupštine Društva, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika, kandidacione komisije i komisije za glasanje;
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara Društva;
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja „Napredak" a.d. za 2018. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju „Napredak" a.d. za 2018. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2018. godinu,
7. Donošenje odluke o raspoređivanju ostvarene dobiti za 2017. I 2018. godinu;
8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2019. godinu;
9. Donošenje odluke o razrješenju članova UO Društva zbog isteka mandata.
10. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva.
11. Tekuća pitanja.

U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica se zakazuje za isti dan, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom sa početkom u 11 časova.
Pravo glasa na sjednici Skupštine imaju akcionari Društva upisani u knjigu akcionara na dan 07.06.2019. godine.
Akcionari Društva mogu izvršiti uvid u sve materijale čije je razmatranje i usvajanje predloženo dnevnim redom, u prostorijama Društva u Bijeljini, ulica Vidovdanska 46, svakim radnim danom od 9 - 14 časova.

 

PREDSJEDNIK UO

Mićo Milić

 
Prečice: NPDK