Gradska tržnica a.d. Prijedor saziva 14. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"Gradska tržnica" a.d. Prijedor

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS" 127/08] a u skladu sa članom 2b7. i 272. istog, kao i člana 42. alineja g) Statuta "Gradske tržnice" a.d. Prijedor, Nadzorni odbor Društva na svojoj 35. sjednici održanoj dana 17.5.2019. godine donosi

ODLUKU
o sazivanju 14. redovne sjednice Skupštine akcionara
"Gradske tržnice" a.d. Prijedor

Četrnaesta redovna sjednica Skupštine akcionara "Gradske tržnice" a.d. Prijedor saziva se za dan 19.6.2019. godine (srijeda) u 11 časova u prostorijama uprave "Gradske tržnice" a.d. Prijedor u ulici Miloša Obrenovića bb.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela (zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje)
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva
4. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja za 2018. godinu
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Društva za 2018. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2019. godinu
8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu
9. Donošenje odluke o raspodjeli dobitka
10. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2019. godinu
11. Odluka o imenovanju članova Odbora za reviziju
12. Razno

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara zakazanoj za dan, 19.6.2019. godine, akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan, 10.6.2019. godine, lično ili zastupani po punomoćniku. Ako akcionar pravo glasa ostvaruje preko punomoćnika, punomoć mora biti u skladu sa Uputstvom o načinu zastupanja akcionara na skupštini akcionara ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj68/09).
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica planira se za dan, 26.6.2019. godine (srijeda] u 11 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Svi materijali za Skupštinu u elektronskom obliku moći će se preuzeti najkasnije 15 dana nakon objavljivanja ovog Saziva u dnevnim novinama. Odluku o sazivuSkupštine akcionara društva objaviti udnevnim novinama"Glas Srpske" .


Predsjednik
Nadzornog odbora
Božo Mutić

 
Prečice: GTPR