Rafinerija nafte Brod a.d. Brod saziva 22. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Rafinerija nafte Brod a.d. Brod

„Rafinerija nafte Brod" a.d.
Broj: UO-32-08-01/19
Datum: 16.05.2019.

Na osnovu člana 267. i 304. Stav. 1 Tačka g) Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), te člana 27.1. (tačka 14) Statuta „Rafinerija nafte Brod" a.d., Upravni odbor „Rafinerija nafte Brod" a.d. na sjednici održanoj dana 19.04.2019. godine donio je Odluku broj: UO-32-08/19, te se na osnovu iste objavljuje:

OGLAS
o sazivanju XHII redovne godišnje Skupštine akcionara
„Rafinerija nafte Brod" a.d.

I
XHII redovna godišnja Skupština akcionara „Rafinerija nafte Brod" a.d. (dalje u tekstu: Društvo) će se održati 19.06.2019. godine sa početkom u 10.00 časova u prostorijama Društva u ulici Svetog Save 106, Brod, RS, BiH.

II
Za XHII redovnu godišnju Skupštinu akcionara Društva, u skladu sa Odlukom Upravnog odbora broj: UO-32-08/19, predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara Društva i imenovanje zapisničara, dva akcionara koja ovjeravaju zapisnik i komisije za glasanje;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika i Izvještaja o realizaciji odluka i zaključaka sa prethodne V vanredne Skupštine akcionara Društva;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i realizaciji poslovne politike Društva za 2018. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji Finansijskih izvještaja za 2018. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje odluke o pokriću gubitaka Društva;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Upravnog odbora Društva za 2018. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike Društva za 2020. godinu;
9. Izbor Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2019. godinu.


III
U slučaju da se XHII redovna godišnja Skupština akcionara Društva ne održi zbog nedostatka kvoruma u smislu člana 283. Stav 2. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske, Skupština akcionara će se održati 21.06.2019. godine u 10.00 časova, na istom mjestu sa istim Dnevnim redom.

IV
Pravo učešća u radu Skupštine akcionara i pravo odlučivanja na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske, koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 09.06.2019. godine.

V
Materijali po predloženom dnevnom redu su dostupni na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Brodu, ulica Svetog Save 106 i mogu se pregledati svakim radnim danom počev od dana objavljivanja Oglasa do održavanja Skupštine akcionara, od 10 do 14 časova.

VI
Oglas o sazivanju XHII redovne godišnje Skupštine akcionara Društva objavljuje se na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva (www.rafinerija.com), te u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske, „Glas Srpske" i „Nezavisne novine".


PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

 

 

 
Prečice: RNAF